546-0091/02 – Vodohospodářská zařízení III (VhZ III)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 prof. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování daného předmětu bude schopen: - charakteriziovat, debatovat, diskutovat o problematice výstavby a provozu hydrotechnických děl různého typu a funkce, které uplatní v praktické činnosti; - řešit a aplikovat příklady z oblasti hydraulických výpočtů hydrotechnických staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o základních pojmech, podkladech pro projektování, funkčním a konstrukčním řešení hydrotechnických staveb (nádrží - přehrad, vzdouvacích staveb - jezy a stupně, vodních cest a využití vodní energie).

Povinná literatura:

[1] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 2- Přehrady. ES ČVUT Praha, 2007. [2] MEDŘICKÝ, v.: Hydrotechnické stavby 2- Vodní cesty. ES ČVUT Praha, 2007. [3] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 10. ES ČVUT Praha, 1997. [4] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Navrhování přehrad. ES ČVUT Praha, 1996. [5] BROŽA, V.,SATRAPA, L.: Hydrotechnické stavby 10. Přehrady. ES ČVUT Praha, 2000. [6] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In: Sbírka zákonů. 25.7.2001. ISSN 1211‑1244. [7] Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. In: Sbírka zákonů.31.12.2002. ISSN 1211‑1244. [8] Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Doporučená literatura:

[1] TOMAN, M.: Hydrotechnické stavby I, II – technické a provozní parametry českých a slovenských vodních děl (1975 – 1995). ES ČVUT, 1991 a 1993. [2] ČIHÁK, F., MEDŘICKÝ, V.: Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů. ES ČVUT Praha, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné znalosti studentů ve cvičení během semestru jsou ověřovány následujícím způsobem: 1) zpracování dvou seminárních programů; 2) napsání dvou testů v rámci výuky v semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

1) Zpracování dvou seminárních programů. 2) Napsání dvou testů v rámci výuky v semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá problematikou hydrotechnických staveb (nádrží - přehrad, vzdouvacích staveb - jezy a stupně, vodních cest a využití vodní energie). Osnova předmětu: 1. Vzdouvací stavby. Základní pojmy. 2. Typologické zvláštnosti hydrotechnických děl. 3. Podklady pro projektování hydrotechnických staveb. Průzkumné práce. Vztah hydrotechnických děl k přírodnímu a životnímu prostředí. 4. Zatížení hydrotechnických staveb: vodou, vlastní tíhou, tlakem zemin a hornin, teplotními a objemovými změnami, seizmickými účinky. 5. Vzdouvací stavby. Přehrady: s tížným účinkem, klenbové, členěné, zvláštní konstrukce. 6. Jezy: pevné a pohyblivé. 7. Příslušenství vzdouvacích staveb: bezpečnostní přelivy, spodní výpusti, štěrkové propusti, rybí přechody. 8. Objekty pro odběr a dopravu vody. 9. Vodní cesty: vnitrozemská plavba, splavňování vodních toků, vnitrozemské průplavy, objekty na vodních cestách, vodní cesty a prostředí. 10. Využití vodní energie. Výkon a výroba energie. Vodní stroje. Vodní elektrárny v elektrizační soustavě. Typy vodních elektráren. 11. Vodní elektrárny. Přečerpávací vodní elektrárny. Malé vodní elektrárny. Aspekty prostředí pro využití vodní energie. 12. Zakládání hydrotechnických staveb. 13. Odvodnění přehradního tělesa. Opevnění a úpravy svahu. Posouzení průsakových poměrů v hrázi a jejím okolí. Výpočet průsaku vody tělesem hráze a podloží. 14. Navrhování betonových přehrad: gravitačních přehrad budovaných technologií válcovaného betonu, klenbové přehrady v daných podmínkách. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá základní vědomosti z problematiky plánování,hydrauliky, projektování, výstavby a provozu hydrotechnických děl různého typu a funkce, které uplatní v praktické činnosti. Rámcový plán cvičení: 1. Základní pojmy hydrotechnických staveb. Rozdělení staveb. Vzorový příčný profil homogenní a nehomogenní hráze. Příčný řez pevným betonovým jezem. 2. podklady pro projektování hydrotechnických staveb. Obecné základy hydrostatiky a hydrodynamiky. 3. Výtok kapaliny otvorem v nádobě. Obecná rovnice pro výtok malým otvorem. Úprava základní rovnice pro skutečnou kapalinu. Výtok velkým otvorem. Úprava výtokového otvoru. 4. Hydrostatická síla kapaliny. Hydrostatická síla na vodorovné dno. Hydrostatická síla na obecnou rovinu. Grafické řešení hydrostatické síly. 5. Řešení příkladu hydrostatické síly na rovinnou a zakřivenou plochu. 6. Rovnoměrný ustálený pohyb v korytě toku. Základní rovnice pro pohyb v korytě. Stanovení rychlostního součinitele. Příčné profily koryt. Výpočet průtoku korytem. 7. Říční a bystřinný pohyb, vodní skok. kritický, říční a bystřinný pohyb. Definice vodního toku. Výpočet vodního toku. Návrh vývaru. 8. Hydraulické požadavky na mosty a propustky. Nerovnoměrný ustálený pohyb. Tvary hladin při nerovnoměrném pohybu. 9. Neustálený pohyb. Oscilační vlny. Translační vlny. Ráz vody v potrubí. Prázdnění a plnění nádob. 10. Přepad kapaliny přes stěnu. Definice, rozdělení přepadů. Typy přepadových paprsků. měrné přepady s bočním zúžením. Přepady přes jezová tělesa. Přepady přes širokou korunu. Zvláštní druhy přepadů. 11. Zatížení hydrotechnických staveb. Větrové vlny. Účinky prosakující vody. zatížení tlakem zemin a hornin. Schéma statických účinků ledů na hydrotechnické stavby. Zatížení vyvolané seizmickými účinky. 12. Výpočet průsaku vody tělesem hráze a podložím. Homogenní hráz na nepropustném podloží. Průsak homogenní hrází bez drénu. Homogenní hráz s drénem. Zemní hráz se středním zemním těsněním - stanovení celkového průsaku. 13. Statické posouzení sypaných hrází. Nesoudržné zeminy (svah bez vody, voda prosakuje do svahu, voda prosakuje rovnoběžně se svahem). Soudržné zeminy. 14. Provoz vodních děl. Provozní spolehlivost. Náplň provozu. Technickobezpečnostní dohled.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Písemka Písemka 15  8 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 18  9 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  7 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 52  27 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní