546-0092/02 – Hydrotechnická vybavenost (HtV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB0404 Ing. Tereza Kubínová
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti s přípravou, výstavbou a provozem zařízení pro hydrotechnickou vybavenost, zejména veřejné, požární a vnitřní vodovody, veřejné a vnitřní kanalizace včetně příslušné dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá přípravou – plánováním, dokumentací, technickým řešením, výstavbou, provozem a údržbou zařízení pro hydrotechnickou vybavenost občanské, průmyslové a zemědělské zástavby a sídlišť, vč. Její návaznosti na ostatní technickou vybavenost.

Povinná literatura:

Kriš, J. a kol.: Vodárenstvo I Bratislava Slov. techn. univerzita 2006, ISBN 80-227-2426-2 Petrová M. a kol.: Technická zařízení budov I, Praha ČVUT 1998, ISBN 80-01-01209-3 Kyncl, M.: Hydrotechnická vybavenost, Ostrava VŠB-TU 2008, ISBN 978-80-248-1685-2 Jarský, Č.: Příprava a realizace staveb, Brno CERM 2003, ISBN 80-7204-282-3 , P., Mičín, J., Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, Skriptum VUT Brno CERM 2003, ISBN 80-21, Vodní zákon č. 254/2001 Sb. a navazující předpisy, Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Správní řád č. 500/2004 Sb., Kontrolní řád č. 255/2012 Sb., Přestupkový řád č. 250/2016 Sb.

Doporučená literatura:

Herle, J. a kol. Vodovodní a kanalizační tabulky. Praha. SNTL, 1983, 408 s. Novák J. a kol. : Příručka provozovatele vodovodní sítě. Praha SOVAK 2003. ISBN 80-238-9946-5 ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení, ČSN 73 75 05 Kolektory a technické chodby, ČSN 73 08-02,04,18,73 Požární zabezpečenost staveb, ČSN 73 66 39 Zdroje požární vody, ČSN 73 66 –02,10,20 Požární hydranty, ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody, ČSN 75 54 11 Vodovodní přípojky, ČSN 73 67 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 67 07 Městské čistírny odpadních vod, ČSN 01 34 50 Zdravotnická instalace, ČSN 73 66 55 Výpočty vnitřních vodovodů, ČSN 73 67 60 Vnitřní kanalizace, ČSN 25 78 00,01 Vodoměry, ČSN 03 83 75 Ochrana potrubí, ČSN 83 06 12 Provozní kontrola jakosti pitné vody ve vodárenství, ČSN 83 06 15 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím, ČSN 75 72 41 Kontrola odpadních a zvláštních vod, ČSN 75 64 02 Malé čistírny odpadních vod, ČSN 73 66 50 Vodojemy (výstavba a provoz), ON 73 66 23 Úpravny pitné vody, ON 73 66 28 Obsluha a údržba vodovodních sítí, ON 44 91 05 Dálkové vodovody, ON 73 67 10 Provozní řád kanalizace, ON 73 66 09 Provozní řád vodovodu Mikula J. a kol.: Potrubí a armatury, SNTL Praha 1974 Grimm O.,Sekyra V.: Příručka pro potrubáře, SNTL Praha 1960 Drozd A.: Domovní vodovody a kanalizace, SNTL Praha 1961 Kubeš J. a kol.: Domovní instalace, SNTL Praha 1975 Kolektiv: Hydrometrie v podnicích, SA Ostrava, 1966

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, ověřovací testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická vybavenost – základní pojmy, obsah a členění technické vybavenosti, požadavky se zaměřením zejména na inženýrské sítě, prostorová úprava – zásady a podmínky vzájemného umístění sítí, přívody – dálková vedení. 2. Zásady, požadavky a technické řešení podchodů vodovodů a kanalizací pod komunikacemi a železnicí přechody vodních toků, umístění na mostech a lávkách, kolektory a technické chodby, tlaková pásma – tlakové a redukční stanice, přečerpávací stanice, odlehčovací výpustě. 3. Organizace a řízení veřejných vodovodů a kanalizací – vztah k zákonu o vodách a vyhláškám o veřejných vodovodech a kanalizacích - pojem veřejného vodovodu a kanalizace, podmínky a požadavky hromadného zásobování obyvatelstva a odvádění vod, podmínky provozu a připojování – dodávek a dovádění, úplaty (občanské objekty, podniky, průmysl), správa a majetkové vztahy (vztah k obcím, hygienické službě, vodohospodářským orgánům, správám povodí). 4. Současná situace ČR v zásobování a odvádění odpadních vod obyvatelstva z hlediska množství a jakosti, dtto jednotlivých oblastí (se zaměřením na Severní Moravu – Ostravský oblastní vodovod), nejzávažnější problémy, další předpokládaný výhled. 5. Územní plánování – účel a úkoly územního plánování, územně plánovací podklady a dokumentace, orgány územního plánování, územní řízení a územní rozhodnutí. 6. Stavební řád – oprávnění k projektové činnosti a provádění staveb (zvláštní způsobilost, certifikace výrobků), povolení a ohlášení staveb, stavební a vodohospodářská řízení a rozhodnutí, jeho změny. 7. Stavební řád pokrač. – druhy dokumentace a jeho obsah (záměr pro územní rozhodnutí, stav. Povolení), podání žádosti (lhůty, oznámení o zahájení řízení a rozhodnutí). 8. Stavební řád pokrač. - kolaudace staveb, zkušební provoz, změna užívání a odstraňování staveb, stavební dohled a dozor, sankce, vyvlastnění. 9. Vodovodní a kanalizační přípojky – navrhování, dimenzování, podmínky a požadavky, provádění a údržba (veřejná a soukromá část), vztah a návaznost k veřejným vodovodním a kanalizačním sítím a městským čistírnám, dodatečná úprava vody (balená voda). 10. Vnitřní vodovody a kanalizace – navrhování, dimenzování, montáž – provádění, údržba – poruchy materiál a armatury, vnitřní rozvod pitné, teplé a požární vody, domácí vodárny, hygienická zařízení, použití žump, septiků a domovních čistíren, před čištění (lapače tuků, olejů apod.). 11. Požární vodovody – požární zabezpečenost (požadavky na množství a tlak), zdroje požární vody, vnější a vnitřní požární rozvody (odběrná místa, požární úseky, tlaky, profily) druhy a rozmístění hydrantů, mobilní požární zařízení. 12. Měření odběru a vypouštěného množství vod – vznik povinnosti měření, druhy měřících zařízení (pro zásobování vodou, odpadní vody) a požadavky na ně, vodoměrná sestava, vodoměrné šachtice. 13. Provoz a údržba vodovodních a kanalizačních sítí – organizace, metody, postupy, ochrana a opravy potrubí (bludné proudy, čištění), manipulační, provozní a havarijní řády. 14. Provoz a údržba jímacích a odběrných zařízení, úpraven vody, čerpacích stanic, kontrola a monitoring jakosti. 15. Provoz a údržba čistíren odpadních vod- organizace, metody a postupy, opravy, kontrola jakosti, havárie, bezpečnost práce, provozní rády.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku