546-0092/02 – Hydrotechnická vybavenost (HtV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
KUB0404 Ing. Tereza Prokop Kubínová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti s přípravou, výstavbou a provozem zařízení pro hydrotechnickou vybavenost, zejména veřejné, požární a vnitřní vodovody, veřejné a vnitřní kanalizace včetně příslušné dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Exkurze

Anotace

Předmět se zabývá přípravou – plánováním, dokumentací, technickým řešením, výstavbou, provozem a údržbou zařízení pro hydrotechnickou vybavenost občanské, průmyslové a zemědělské zástavby a sídlišť, vč. její návaznosti na ostatní technickou vybavenost.

Povinná literatura:

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. KYNCL, Miroslav. Hydrotechnická vybavenost. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1685-2. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. a navazující předpisy v platném znění. BRANDT, Malcom J., K. Michael JOHNSON, Andrew J. ELPHINSTON a Don D. RATNAYAKA. Twort's Water Supply. 7th Edition. London: IWA Publishing 2000, ISBN 978-0-340-72018-9.

Doporučená literatura:

KYNCL, Miroslav a Silvie HEVIÁNKOVÁ. Udržitelné systémy veřejných vodovodů a veřejných kanalizací. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. ISBN 978-80-7414-799-9. NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a navazující předpisy v platném znění. KRIŠ, Jozef. Water treatment. Ostrava: Montanex, 2013. ISBN 978-80-7225-389-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, ověřovací testy. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická vybavenost – základní pojmy, obsah a členění technické vybavenosti, požadavky se zaměřením zejména na inženýrské sítě, prostorová úprava – zásady a podmínky vzájemného umístění sítí, přívody – dálková vedení. 2. Zásady, požadavky a technické řešení podchodů vodovodů a kanalizací pod komunikacemi a železnicí přechody vodních toků, umístění na mostech a lávkách, kolektory a technické chodby, tlaková pásma – tlakové a redukční stanice, přečerpávací stanice, odlehčovací výpustě. 3. Organizace a řízení veřejných vodovodů a kanalizací – vztah k zákonu o vodách a vyhláškám o veřejných vodovodech a kanalizacích - pojem veřejného vodovodu a kanalizace, podmínky a požadavky hromadného zásobování obyvatelstva a odvádění vod, podmínky provozu a připojování – dodávek a dovádění, úplaty (občanské objekty, podniky, průmysl), správa a majetkové vztahy (vztah k obcím, hygienické službě, vodohospodářským orgánům, správám povodí). 4. Současná situace ČR v zásobování a odvádění odpadních vod obyvatelstva z hlediska množství a jakosti, dtto jednotlivých oblastí (se zaměřením na Severní Moravu – Ostravský oblastní vodovod), nejzávažnější problémy, další předpokládaný výhled. 5. Územní plánování – účel a úkoly územního plánování, územně plánovací podklady a dokumentace, orgány územního plánování, územní řízení a územní rozhodnutí. 6. Stavební řád – oprávnění k projektové činnosti a provádění staveb (zvláštní způsobilost, certifikace výrobků), povolení a ohlášení staveb, stavební a vodohospodářská řízení a rozhodnutí, jeho změny. 7. Stavební řád pokrač. – druhy dokumentace a jeho obsah (záměr pro územní rozhodnutí, stav. Povolení), podání žádosti (lhůty, oznámení o zahájení řízení a rozhodnutí). 8. Stavební řád pokrač. - kolaudace staveb, zkušební provoz, změna užívání a odstraňování staveb, stavební dohled a dozor, sankce, vyvlastnění. 9. Vodovodní a kanalizační přípojky – navrhování, dimenzování, podmínky a požadavky, provádění a údržba (veřejná a soukromá část), vztah a návaznost k veřejným vodovodním a kanalizačním sítím a městským čistírnám, dodatečná úprava vody (balená voda). 10. Vnitřní vodovody a kanalizace – navrhování, dimenzování, montáž – provádění, údržba – poruchy materiál a armatury, vnitřní rozvod pitné, teplé a požární vody, domácí vodárny, hygienická zařízení, použití žump, septiků a domovních čistíren, před čištění (lapače tuků, olejů apod.). 11. Požární vodovody – požární zabezpečenost (požadavky na množství a tlak), zdroje požární vody, vnější a vnitřní požární rozvody (odběrná místa, požární úseky, tlaky, profily) druhy a rozmístění hydrantů, mobilní požární zařízení. 12. Měření odběru a vypouštěného množství vod – vznik povinnosti měření, druhy měřících zařízení (pro zásobování vodou, odpadní vody) a požadavky na ně, vodoměrná sestava, vodoměrné šachtice. 13. Provoz a údržba vodovodních a kanalizačních sítí – organizace, metody, postupy, ochrana a opravy potrubí (bludné proudy, čištění), manipulační, provozní a havarijní řády. 14. Provoz a údržba jímacích a odběrných zařízení, úpraven vody, čerpacích stanic, kontrola a monitoring jakosti. 15. Provoz a údržba čistíren odpadních vod- organizace, metody a postupy, opravy, kontrola jakosti, havárie, bezpečnost práce, provozní rády.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní