546-0095/02 – Assessment System of Waste Materials (0)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge rendered after completion of the course: Do the themes of which have been prepared outline of the subject. Students will learn about developments in the macro environment, learn about the policy instruments of environmental protection, as well as tools to promote sustainable development. Skills rendered after completion of the course: An informed discussion, knowledge of state environmental context and the economy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Waste characteristic according to its origin and ways of treatment, legislation in force, hazardous properties and their evaluation

Compulsory literature:

waste legislation in force, legislation in area of hazardous chemicals in force

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Legislativní podklady pro hodnocení vlastností odpadů - které předpisy, co vymezují Co ovlivňuje vlastnosti odpadů Kategorizace odpadů, nebezpečné odpady, definice Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností – podmínky, pravomoce, platnost, nároky na pověřené osoby Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu – náležitosti, platnost, sdělení o nebezpečných vlastnostech Balení a označování nebezpečných odpadů, souvislost s jinými předpisy Vzorkování odpadů (typy, způsoby, platné předpisy) Označování, balení, konzervace, přeprava vzorku, úprava před stanovením Volba postupů pro hodnocení vlastností a výběr hodnocených vlastností v závislosti na předpokládaném způsobu využití nebo odstranění Hierarchie postupů nakládání s odpady , zdůvodnění s ohledem na vlastnosti odpadů a ekonomiku Nároky na skladování odpadů v závislosti na jejich vlastnostech při dočasném uložení Analytika odpadů ( laboratoře, ceny, volba postupu, jak zadat rozbor) Postup akreditace laboratoří, návaznost přístrojů, nejistota ve výsledcích Definice nebezpečných vlastností odpadů a kritéria jejich hodnocení Hodnocení nebezpečných vlastností H4 – H8 , H10 a H11, vztah k jiné legislativě Hodnocení nebezpečné vlastnosti H1 Hodnocení nebezpečných vlastností H2, H3-A a H3-B, H12 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H9 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 Hodnocení nebezpečné vlastnosti H14

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner