546-0098/02 – Chemistry (Che)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1970/1971Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 18+0
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student controls basic iterrelations between structure at the level of atom or molecules and property materials, principles genesis bindings and their steadiness, basic piece of knowledge current data of inorganic chemistry, general survey and characteristics elements periodic system and their compounds.

Teaching methods

Summary

The subject is a theoretical base for study applied chemical discipline. Lecture is conceived as block course for combined form of studies, server in compact form theoretical knowledge: Atomic and molecular structure. The electronic structure of atoms, chemical bond. Molecular orbitals. Bonding in ionic solids. Orbital symmetry and reaction mechanism. Solutions and Reactions. Solubility. Fundamental types of reactions - precipitation, acid-base, redox and radical reactions. Systematic chemistry of elements: Main group elements. Hydrogen, oxygen, the noble gases. Halogens, the groups VIb(16), Vb(15), IVb(14), IIIb(13), IIa(2) and Ia(1).

Compulsory literature:

Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemistry of the Elements 2nd ed. Oxford : Butterworth Heinemann, 1997. Shriver, D.F., Atkins, P. W., Langford, C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

Recommended literature:

Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemistry of the Elements 2nd ed. Oxford : Butterworth Heinemann, 1997. Shriver, D.F., Atkins, P. W., Langford, C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Chemie a její význam. Základní pojmy. Vlastnosti a formy existence hmoty, základní chemické zákony, oxidační stupeň, názvosloví anorganických sloučenin. •Stavba atomů, atomové jádro a jeho stabilita, základní poznatky o radioaktivitě. Látkové soustavy, látkové množství. •Elektronový obal atomu a jeho modely, Schrödingerova rovnice, pojem atomového orbitalu, kvantová čísla a principy výstavby víceelektronových atomů. •Chemická vazba a její typy, vlnově mechanický model kovalentní vazby, hybridizace, model VSEPR, teorie LCAO-MO, energetické diagramy MO jednoduchých molekul. Slabé interakce mezi molekulami (vazba vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly). Iontové sloučeniny a iontová vazba. Vazba v tuhých látkách,pásová teorie. Kovy, polovodiče a izolanty. •Základní pojmy koordinační chemie, typy ligandů, názvosloví koordinačních sloučenin, komplexní rovnováhy a stabilita komplexů, mechanismy komplexotvorných reakcí, izomerie v koordinačních sloučeninách. •Symetrie molekul a krystalů a její popis pomocí bodových a prostorových grup symetrie. •Význam izomerie a konformace chemických sloučenin při studiu jejich struktury. Faktory ovlivňující konfiguraci molekul. •Vazba v koordinačních sloučeninách, donorakceptorové vlastnosti ligandů, elektrostatická teorie ligandového pole pro oktaedrické, tetraedrické a čtvercově planární komplexy, vysokospinové a nízkospinové stavy, metody studia komplexů, jejich magnetické a spektrální vlastnosti. •Spektrální jevy, vznik spekter a principy jejich měření. Molekulová (IČ, Ramanova, elektronová) spektroskopie, luminiscenční spektra. •Magnetické vlastnosti látek, látky dia- a paramagnetické, ferromagnetismus, princip a užití NMR spektroskopie, interpretace jednoduchých spekter. EPR spektroskopie, Mössbauerova spektroskopie, hmotnostní spektroskopie. •Základy experimentální techniky fyzikálních metod studia struktury (spektroskopické, magnetické, rentgenografické, elektrochemické aj.) a možnosti jejich použití v základním i aplikovaném chemickém výzkumu. •Klasifikace prvků, prvky přechodné a nepřechodné, periodický systém a periodicita vlastností. Chemie nepřechodných prvků po skupinách v PS. Přehledné informace o fyzikálně chemických charakteristikách jednotlivých skupin prvků, chemické vlastnosti, příprava a použití jednotlivých prvků a jejich nejdůležitějších sloučenin. •Chemie přechodných prvků podle jednotlivých skupin PS s důrazem na prvky 1. přechodné řady, lanthanoidy a aktinoidy. U technologicky významných prvků a sloučenin principy jejich výroby. Komplexní sloučeniny přechodných prvků. •Trendy moderní anorganické chemie koordinačních i nekovových sloučenin, predikce vlastností nových sloučenin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Written exam Written test 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 37  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.