546-0104/02 – Instrumentální metody analýzy II (IMA II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Instrumentální analýza v životním prostředí. Anorganické polutanty a přístroje pro jejich stanovení: atomová absorpční spektrofotometrie, optická emisní spektrofotometrie (včetně ICP), rentgenová fluorescence. Organické kontamnanty a jejich analýza: plynová chromatografie, různé typy detektroů a jejich využití (FID, ECD, MS, spřažené techniky. Kapalinová chromatografie, HPLC. Tenkovrstevná chromatografie. Infračervená a UV spektrofotometrie. Metody analýzy povrchu, lokální analýzy a analýzy struktury.

Povinná literatura:

1.Berčík,J. a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy, Alfa, Bratislava, 1977. 2.Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, 1995. 3.Holzbecher,Z., Churáček,J. a kol.: Analytická chemie SNTL, Praha, 1987. 4.Churáček J. a kol.: Analytická separace látek, SNTL Praha 1990 ISBN 80-03- 00569-8 5.Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry, Wiley 1998. 6.Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, 1998. 7.Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, 1999. 8.Sommer L. a kolektiv: Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000. 9.Sommer L.: Základy analytické chemie I, VUTium Brno 1998. 10.Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 11.Vláčil,F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýza, SNTL 1978 12.Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha 1995. 13.Zýka J. a kol. : Analytická příručka. Díl I a II. SNTL Praha, 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Analytické metody absolutní a komparativní. kalibrační metody: kalibrační křivka, metoda standardního přídavku. Hodnocení výsledků analýzy: chyba, odchylka, správnost, přesnost, rozpětí, odlehlé výsledky. Způsob vyjádření výsledků analýzy: aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka, interval spolehlivosti, platné číslice. Optické analytické metody: Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, Vis, IR). Teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace. Analytické využití spektrálních metod. Atomová absorpční spektrometrie. Plamenová atomizace, elektrotermická atomizace, emisní spektrální metody: způsob excitace (elmag. zářením - fluorescenční spektrometrie, tepelnou energií, elektrony), atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Luminiscenční metody, molekulová rozptylová spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie). Základy teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace. Automatické analyzátory s optickou detekcí: FIA, CFA. Separační a koncentrační kroky: Eliminace interferentů chemickým způsobem (maskování) a fyzickým oddělením (separace). Separační metody: dělení dle principu (podle typu kontaktní fáze a fáze analytu) a dle experimentálního uspořádání (diskrétní separace, separace v průtoku), účiinost separačního procesu (distribučbí poměr, distribuční konstanta). Extrakce (kapalina/kapalina, kapalina/plyn,kapalina tuhá látka, extrakce kapalinou v superkritickém stavu).Kapalinová extrakce. Extrakční rovnováhy v dvoufázovém systému. Extrakce solvátů, ionizovaných a neionizovaných sloučenin. Separace na iontoměničích (katex, anex, iontová výměna, regenerace ionexu, vsádkový a kolonový způsob použití). Analytické využití ionexů. Pevné a kapalné ionexy, charakteristika, vztahy a analytické použití. Chromatografické metody: Planární chromatografie: Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu (tenkovrstvá, papírová), eluce vzestupná, dvoudimensionální, retardační faktor, použití. Kolonová chromatografie, obecný základ. Chromatogram: základní parametry (mrtvý čas, retemčmí čas, retenční poměr, šířka píku, výška píku, symetrie píku). Základy instrumentace. Účinnost a optimalizace separačního procesu: účinnost kolony, rozlišení, optimalizace - van Deemterova rovnice. Příklady analytické použití. HLPC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie, teorie, základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické použití. Elektromigrační metody: dělení nabitých látek v elektrickém poli (migrace), zonální a kapilární elektroforéza, elektroforéza na nosičích a izotachoforéza. Základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické použití. Základy analýzy organických sloučenin Kvalitativní a kvantitativní charakteristika. Elementární analýza, analýza funkčních skupin, určování čistoty sloučenin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. Stanovení látek ve složitějších směsích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku