546-0104/02 – Instrumental Methods of Analysis II (IMA II)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Subject version guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 15+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Instrumentální analýza v životním prostředí. Anorganické polutanty a přístroje pro jejich stanovení: atomová absorpční spektrofotometrie, optická emisní spektrofotometrie (včetně ICP), rentgenová fluorescence. Organické kontamnanty a jejich analýza: plynová chromatografie, různé typy detektroů a jejich využití (FID, ECD, MS, spřažené techniky. Kapalinová chromatografie, HPLC. Tenkovrstevná chromatografie. Infračervená a UV spektrofotometrie. Metody analýzy povrchu, lokální analýzy a analýzy struktury.

Compulsory literature:

1.Berčík,J. a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy, Alfa, Bratislava, 1977. 2.Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, 1995. 3.Holzbecher,Z., Churáček,J. a kol.: Analytická chemie SNTL, Praha, 1987. 4.Churáček J. a kol.: Analytická separace látek, SNTL Praha 1990 ISBN 80-03- 00569-8 5.Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry, Wiley 1998. 6.Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A. : Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia : Saunders College Publishing, 1998. 7.Skoog D. A.: Analytical chemistry : an introduction. 7th ed. Fort Worth : Saunders College Publishing, 1999. 8.Sommer L. a kolektiv: Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000. 9.Sommer L.: Základy analytické chemie I, VUTium Brno 1998. 10.Stužka,V.: Spektrální identifikace organických látek, vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 11.Vláčil,F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýza, SNTL 1978 12.Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha 1995. 13.Zýka J. a kol. : Analytická příručka. Díl I a II. SNTL Praha, 1988.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Analytické metody absolutní a komparativní. kalibrační metody: kalibrační křivka, metoda standardního přídavku. Hodnocení výsledků analýzy: chyba, odchylka, správnost, přesnost, rozpětí, odlehlé výsledky. Způsob vyjádření výsledků analýzy: aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka, interval spolehlivosti, platné číslice. Optické analytické metody: Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, Vis, IR). Teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace. Analytické využití spektrálních metod. Atomová absorpční spektrometrie. Plamenová atomizace, elektrotermická atomizace, emisní spektrální metody: způsob excitace (elmag. zářením - fluorescenční spektrometrie, tepelnou energií, elektrony), atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Luminiscenční metody, molekulová rozptylová spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie). Základy teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace. Automatické analyzátory s optickou detekcí: FIA, CFA. Separační a koncentrační kroky: Eliminace interferentů chemickým způsobem (maskování) a fyzickým oddělením (separace). Separační metody: dělení dle principu (podle typu kontaktní fáze a fáze analytu) a dle experimentálního uspořádání (diskrétní separace, separace v průtoku), účiinost separačního procesu (distribučbí poměr, distribuční konstanta). Extrakce (kapalina/kapalina, kapalina/plyn,kapalina tuhá látka, extrakce kapalinou v superkritickém stavu).Kapalinová extrakce. Extrakční rovnováhy v dvoufázovém systému. Extrakce solvátů, ionizovaných a neionizovaných sloučenin. Separace na iontoměničích (katex, anex, iontová výměna, regenerace ionexu, vsádkový a kolonový způsob použití). Analytické využití ionexů. Pevné a kapalné ionexy, charakteristika, vztahy a analytické použití. Chromatografické metody: Planární chromatografie: Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu (tenkovrstvá, papírová), eluce vzestupná, dvoudimensionální, retardační faktor, použití. Kolonová chromatografie, obecný základ. Chromatogram: základní parametry (mrtvý čas, retemčmí čas, retenční poměr, šířka píku, výška píku, symetrie píku). Základy instrumentace. Účinnost a optimalizace separačního procesu: účinnost kolony, rozlišení, optimalizace - van Deemterova rovnice. Příklady analytické použití. HLPC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie, teorie, základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické použití. Elektromigrační metody: dělení nabitých látek v elektrickém poli (migrace), zonální a kapilární elektroforéza, elektroforéza na nosičích a izotachoforéza. Základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické použití. Základy analýzy organických sloučenin Kvalitativní a kvantitativní charakteristika. Elementární analýza, analýza funkčních skupin, určování čistoty sloučenin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. Stanovení látek ve složitějších směsích.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 15  0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner