546-0110/01 – Environmentální mikrobiologie (EMB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat fenotypové a genotypové znaky základních skupin mikroorganismů - chápat fylogenetické i biotické vztahy jednotlivých skupin mikroorganismů, jejich postavení v rámci biosféry - chápat postavení mikroorganismů v rámci druhové diverzity a faktory ovlivňující její stabilitu v rámci ekosystému - chápat význam mikroorganismů v koloběhu látek v prostředí - chápat vliv mikroorganismů na mobilitu kontaminantů v prostředí a jejich využití v moderních průmyslových biotechnologiích - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji dodržovat zásady bezpečné (aseptické) práce - schopnost synteticky vyhodnotit získané experimentální údaje, obhájit svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět obsahově navazuje na poznatky z obecné a speciální mikrobiologie získané v bakalářském stupni studia a rozšiřuje znalostní základ o zobecňující pohled na mikroorganismy jako indikátory znečištění prostředí po důlní a průmyslové činnosti. Předmět je zaměřen na mikrobiologii ekosystémů, především antropogenně kontaminovaného prostředí a studenti získají informace o významu mikroorganismů v širších ekologických souvislostech, o významných taxonech mikroorganismů z hlediska jejich výskytu v posttěžebním prostředí včetně možnosti jejich praktické aplikace v moderních biotechnologiích; část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů v průmyslových biotechnologiích a jejich úloze při tvorbě a ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

NĚMEC, M. a D. MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 FEKETOVÁ, Z., A. ŠIMONOVIČOVÁ, K. SCHWARZKOPFOVÁ a H. VOJTKOVÁ. Mikrobiálne indikátory a mikroorganizmy v substrátoch environmentálnych záťaží. Ostrava: VŠB – TU, 2017. ISBN 978-80-248-4129-8 ŠIMONOVIČOVÁ, A., E. PIECKOVÁ, P. FERIANC, P. HANAJÍK a R. HORVÁTH. Environmentálna mikrobiológia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. 26 s. ISBN 978-80-223-3382-5 SEDLÁČEK, I. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 80-210-4207-9 ELDOR, P. A. Soil Microbiology, Ecology and Biochemistry. Elsevier, 2014. 560 s. ISBN 978-0-12-415955-6

Doporučená literatura:

PEŤKOVÁ, K., Ľ. JURKOVIČ a H. VOJTKOVÁ. Bioremediačný potenciál baktérií v uvoľňovaní arzénu z pochovaných elektrárenských popolov. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 150 s. ISBN 978-80-248-3999-8 VOJTKOVÁ, H. Pseudomonas: New Isolates of Metal Resistant Bacteria from the Anthropogenic Sediment of Settling Basins. Košice: TU Košice – Fakulta BERG, 2014. 109 s. ISBN 978-80-553-1839-4 SLÁDEČEK, V. a A. SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Destruenti a producenti, 1. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. 350 s. ISBN 80-02-01080-9 (sv. 1), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) SLÁDEČEK, V. a A. SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Konzumenti, 2. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. 358 s. ISBN 80-02-01101-5 (sv. 2), ISBN 80-02-01081-7 (soubor) ŠIMONOVIČOVÁ, A., P. FERIANC, E. FRANKOVÁ, K. PAVLIČKOVÁ a E. PIECKOVÁ. Mikrobiológia pre environmentalistov. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2008. 156 s. ISBN 978-80-223-2314-7 BLACK, J. G. a L. G. BLACK. Microbiology: Principles and Explorations. John Wiley and Sons, 2018. 896 s. ISBN 978-1-119-39015-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na praktickém cvičení. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do environmentální mikrobiologie, základy ekologie mikroorganismů, vztahy mikroorganismů v ekosystému a ekologické faktory 2. Mikroorganismy jako indikátory kontaminace prostředí, extremofilní mikroorganismy 3. Taxonomie a systematika mikroorganismů; identifikace mikroorganismů z antropogenně kontaminovaného prostředí 4. Prokaryotní mikroorganismy: archaea a bakterie 5. Prokaryotní mikroorganismy: sinice 6. Eukaryotní mikroorganismy: mikroskopické řasy 7. Eukaryotní mikroorganismy: mikroskopické houby 8. Eukaryotní mikroorganismy: prvoci 9. Patogenní mikroorganismy v prostředí, toxicita mikroorganismů 10. Mikroorganismy v ovzduší – základy aeromikrobiologie 11. Mikrobiologie vody a mikrobiální indikátory hygienického významu 12. Půda jako prostředí mikroorganismů, půdní mikroorganismy jako indikátory antropogenního znečištění půd 13. Odpověď mikroorganismů na změny prostředí, adaptační mechanismy mikroorganismů, úloha mikroorganismů při biotransoformaci toxických prvků z prostředí 14. Mikroorganismy a jejich environmentální význam v prostředí starých environmentálních zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku