546-0112/01 – Mikrobiologie v technologii vody (MBTV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při řešení problémů, při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat základní znaky vodních mikroorganismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod; chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a chápat význam indikátorových mikroorganismů - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění postavení vodních mikroorganismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod v systému živé přírody. Studenti získají informace o morfologii i fyziologii základních skupin mikroorganismů ve vodách, o jejich ekologické funkci a také o vlivu mikrobiálních populací kvalitu vod. Část přednášek je věnována praktickému využití mikroorganismů v technologiích úprav vod a jejich úloze jako indikátorů jakosti vod v souladu s platnou legislativou.

Povinná literatura:

AMBROŽOVÁ-ŘÍHOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2008. ISBN 80-7080-676-0 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody BEDNÁŘ, Marek, Věra FRAŇKOVÁ, Jiří SCHINDLER, Andrej SOUČEK a Jiří VÁVRA. Lékařská mikrobiologie. Praha: Triton, 2011. ISBN 859-4-315-0528-0 BITTON, Gabriel. Wastewater Microbiology. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 978-0-470-63033-4

Doporučená literatura:

AMBROŽOVÁ, Jana. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. 183 s. ISBN 80-7080-496-3 SLÁDEČEK, Vladimír a Alena SLÁDEČKOVÁ. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. 1. a 2. díl. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996, 1997. ISBN 80-02-01081-7 (soubor) POULÍČKOVÁ, Aloisie a Jaroslav JURČÁK. Malý obrazový atlas našich sinic a řas. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 81 s. ISBN 80-244-0242-4 MIMS, Cedric A. (ed.) Medical microbiology. 3rd ed. Edinburgh: Elsevier, 2004. ix, 660 s. ISBN 0-323-03575-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia je vedena formou diskuse k přednášené problematice, praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci na praktickém cvičení. K zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

- povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam mikroorganismů v technologiích úpravy vod 2. Mikroorganismy vod (prokaryotní) 3. Mikroorganismy vod (eukaryotní) 4. Významné skupiny mikroorganismů a jejich ekologické funkce ve vodách 5. Mikroorganismy ve vodárenských nádržích 6. Mikroorganismy odpadních vod – přehled základních skupin 7. Mikroorganismy aktivovaného kalu a jejich úloha v hodnocení aktivovaného kalu 8. Mikrobiologické ukazatele pitných vod 9. Patogenita mikroorganismů a alimentární nákazy z vod 10. Toxicita mikroorganismů a její vliv na kvalitu vod 11. Indikátorové mikroorganismy ve vodách, způsoby identifikace 12. Fenotypové vlastnosti mikroorganismů, jejich hodnocení, identifikace na základě fenotypizace 13. Genotypové vlastnosti mikroorganismů, jejich hodnocení, identifikace na základě genotypizace 14. Významné databáze mikroorganismů, základní orientace v databázích, sbírky mikroorganismů a jejich význam, typové a referenční kmeny

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  33
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemný test 1 Písemná zkouška 37  0
                Písemný test 2 Písemná zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: - povinná účast na cvičení - vypracování protokolů a zadaných úkolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům - vypracování zadaných úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní