546-0114/02 – Geomorphology ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject is discussed in detail exogenic processes as fluvial process, winter process, slope process, weathering process as chemical and physical, glacial process. These exogenic processes prepare surface and undeground sculpture as typical erosion, transport and deposition of material.

Compulsory literature:

Castillon D. et al.(2001): Conservation of Natural Resources. Southwest Missouri State University. Naiman R.(2006): Riparia. Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities.Elsevier Academic Press. British Library.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Reliéf jako systém. Geomorfologická terminologie. Dynamická geomorfologie. Modelace reliéfu exogenními procesy. Srovnání činnosti exogenních a endogenních procesů v krajině. Základy klasifikace reliéfu. Reliéf jako forma. Fluviální procesy. Terminologie. Povrchové vody v krajině, se zaměřením na říční modelaci krajiny. Hydrologický režim řek. Typologizace řek. Erozní a akumulační tvary říční činnosti. Příklady vývoje krajiny říční činností – modelové území CHKO Poodří. Kryogenní procesy. Terminologie. Nivační procesy. Erozní a akumulační tvary u sněžníků. Glaciální procesy. Erozní a akumulační tvary ledovcové činnosti i v periglaciální zóně. Příklady vývoje krajiny u nás v glaciálním období. Eolické procesy. Terminologie. Vítr jako modelační činitel reliéfu. Erozní a akumulační tvary v krajině. Příklady vzniku těchto tvarů na našem území. Zvětrávací procesy : Fyzikální a chemické procesy. Terminologie. Fyzikální zvětrávání : - termické - exfoliace - fyzikální zvětrávání vlivem růstu krystalů - fyzikální zvětrávání vlivem bobtnání - biologické Chemické zvětrávání: - hydrolýza - rozpouštění - vzájemná výměna kationtů - oxidace a redukce Krasové procesy. Terminologie. Karbonátový kras. Hydrologický režim krasového území. Erozní a akumulační tvary v krasové krajině. Modelové území - CHKO Moravský kras. Svahové procesy. Terminologie. Fluviální svahové pochody. Svahové pochody vyvolané podpovrchovou vodou. Erozní a akumulační tvary, příklady vzniku těchto tvarů v krajině. Gravitační svahové pochody. Erozní a akumulační tvary. Antropogenní procesy. Terminologie. Procesy urychlení a zpomalení přírodních exogenních procesů. Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. Procesy technogenních procesů (agradace, transport, degradace). Erozní a akumulační tvary vzniklé touto činností. Modelové území - antropogenní krajina Ostravské pánve. Způsoby studia geneze reliéfu krajiny. Geomorfologická analýza. Sběr dat terénním šetřením, práce s mapami ze Souboru účelových map ČR. Regionální geomorfologie ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 33  0
        Other task type Other task type 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner