546-0116/01 – Mikrobiologické praktikum (MBP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV0410 Ing. Oto Novák
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat základní morfologické znaky mikroorganismů a chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a chápat význam patogenních i nepatogenních druhů - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na upevnění a rozšíření dovedností z mikrobiologické laboratorní praxe umožňujících izolaci, kultivaci a identifikaci mikroorganismů z odpadů a dalších vzorků životního prostředí. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů při práci s mikroorganismy včetně uplatňování základních laboratorních postupů, metod a technik používaných při mikrobiologických analýzách vzorků odpadů včetně stanovení významných indikátorových skupin mikroorganismů a ověření přítomnosti významných patogenů.

Povinná literatura:

DEMNEROVÁ, Kateřina a kol. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-415-5 ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, Jana, Dana VEJMELKOVÁ a Pavlína ČIHÁKOVÁ. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0 AMBROŽOVÁ, Jana. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-496-3 MORELLO, Josephine A., Paul A. GRANATO a Helen ECKEL MIZER. Laboratory Manual and Workbook in Microbiology. McGraw-Hill Science, 2003. ISBN 972-0-0724-6354-6 VOJTKOVÁ, Hana. Sbírka mikroorganismů: Atlas mikroorganismů. Ostrava: VŠB-TUO, ©2021. Dostupné z: https://www.hgf.vsb.cz/546/cs/veda-a-vyzkum/sbirka-mikroorganismu/

Doporučená literatura:

NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 80-210-4207-9 ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 GOLDMAN, Emanuel a Lorrence H. GREEN. Practical Handbook of Microbiology. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-4665-8739-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci během cvičení. Studium předmětu je zakončeno zápočtem, k zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na praktickém cvičení, vypracování a odevzdání protokolů a zpracovaných úkolů a absolvování zápočtového testu na minimálně 51 %.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení (docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím) - vypracování protokolů a zadaných úkolů - absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady bezpečné práce v mikrobiologické laboratoři 2. Vybavení mikrobiologické laboratoře, základy aseptické práce 3. Příprava živných medií a jejich složení, podmínky kultivace mikroorganismů 4. Bakterie a jejich morfologické znaky na živných půdách 5. Mikroskopické vláknité houby a jejich morfologie na živných půdách 6. Kvasinky a kvasinkové mikroorganismy, jejich morfologické znaky 7. Sinice, mikroskopické řasy a jejich morfologie 8. Odběr a příprava vzorků k mikrobiologické analýze 9. Kultivační metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 10. Mikroskopické metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 11. Nepřímé metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 12. Indikátorové mikroorganismy a identifikace základních patogenů 13. Další metody mikrobiologické analýzy vzorků odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Závěrečný test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: - pravidelná účast na cvičení (docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím) - vypracování protokolů a zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům (účast na konzultacích bude dohodnuta s každým studentem individuálně) - vypracování zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní