546-0116/01 – Mikrobiologické praktikum (MBP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ195 doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílové kompetence v oblasti osvojení nových poznatků a jejich aplikace při pozorování, experimentování i v oblasti komunikační: - charakterizovat základní morfologické znaky mikroorganismů a chápat fylogenetické vztahy jednotlivých skupin, poznat a pojmenovat charakteristické organismy jednotlivých taxonů a chápat význam patogenních i nepatogenních druhů - získané vědomosti umět využívat při řešení praktických úloh na cvičení, posoudit důsledky určitého jevu z hlediska ekologického, zdravotního i ekonomického; dotvářet si kladný vztah k přírodě - schopnost samostatného řešení zadaných úloh, pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky experimentů, dodržovat zásady bezpečnosti při práci s biologickým materiálem i technickými přístroji - schopnost pracovat s odborným textem, zvládnout odbornou terminologii, synteticky vyhodnotit údaje získané při řešení úloh na cvičení, obhájit v diskusi svůj názor na řešení biologického problému

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na upevnění a rozšíření dovedností z mikrobiologické laboratorní praxe umožňujících izolaci, kultivaci a identifikaci mikroorganismů z odpadů a dalších vzorků životního prostředí. Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů při práci s mikroorganismy včetně uplatňování základních laboratorních postupů, metod a technik používaných při mikrobiologických analýzách vzorků odpadů včetně stanovení významných indikátorových skupin mikroorganismů a ověření přítomnosti významných patogenů.

Povinná literatura:

DEMNEROVÁ, Kateřina a kol. Laboratorní cvičení z mikrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-415-5 ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, Jana, Dana VEJMELKOVÁ a Pavlína ČIHÁKOVÁ. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2017. ISBN 978-80-7080-986-0 AMBROŽOVÁ, Jana. Mikroskopické praktikum z hydrobiologie. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2002. ISBN 80-7080-496-3 MORELLO, Josephine A., Paul A. GRANATO a Helen ECKEL MIZER. Laboratory Manual and Workbook in Microbiology. McGraw-Hill Science, 2003. ISBN 972-0-0724-6354-6 VOJTKOVÁ, Hana. Sbírka mikroorganismů: Atlas mikroorganismů. Ostrava: VŠB-TUO, ©2021. Dostupné z: https://www.hgf.vsb.cz/546/cs/veda-a-vyzkum/sbirka-mikroorganismu/

Doporučená literatura:

NĚMEC, Miroslav a Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie. Brno: MuniPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-7923-6 SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 80-210-4207-9 ŘÍHOVÁ-AMBROŽOVÁ, Jana. Mikrobiologie v technologii vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-676-0 GOLDMAN, Emanuel a Lorrence H. GREEN. Practical Handbook of Microbiology. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-4665-8739-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické dovednosti jsou průběžně sledovány při práci během cvičení. Studium předmětu je zakončeno zápočtem, k zápočtu studenti předloží protokoly z praktických cvičení se zpracovanými úkoly. Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na praktickém cvičení, vypracování a odevzdání protokolů a zpracovaných úkolů a absolvování zápočtového testu na minimálně 51 %.

E-learning

Další požadavky na studenta

- pravidelná účast na cvičení (docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím) - vypracování protokolů a zadaných úkolů - absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady bezpečné práce v mikrobiologické laboratoři 2. Vybavení mikrobiologické laboratoře, základy aseptické práce 3. Příprava živných medií a jejich složení, podmínky kultivace mikroorganismů 4. Bakterie a jejich morfologické znaky na živných půdách 5. Mikroskopické vláknité houby a jejich morfologie na živných půdách 6. Kvasinky a kvasinkové mikroorganismy, jejich morfologické znaky 7. Sinice, mikroskopické řasy a jejich morfologie 8. Odběr a příprava vzorků k mikrobiologické analýze 9. Kultivační metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 10. Mikroskopické metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 11. Nepřímé metody stanovení počtu mikroorganismů ve vzorku 12. Indikátorové mikroorganismy a identifikace základních patogenů 13. Další metody mikrobiologické analýzy vzorků odpadů 14. Kontrola protokolů, zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Závěrečný test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti: - pravidelná účast na cvičení (docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím) - vypracování protokolů a zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích ke studovaným tématům - vypracování zadaných úkolů - absolvování závěrečného zápočtového testu s úspěšností min. 51%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní