546-0119/01 – Hydrology and Climatology (HaK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understanding of basic processes of river basin.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Fundamentals of general climatology, specification of atmospheric processes, meteorological parameters and atmospheric events. Physics of precipitation, fundamentals of atmosphere dynamics. Meteorological data - collection and processing. Basic hydrological terminology, hydrography, hydrometry. Methods of hydrological data processing.

Compulsory literature:

CHOW V.T., MAIDMENT D.R., MAYS L.W. (1988) : Applied Hydrology. Vyd. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto.

Recommended literature:

TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc: Český hydrometeorologický ústav - Univerzita Palackého. 255 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Ev.č.: 546284 Osnova předmětu: Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v přírodě, výskytu a odtoku vody, vzájemného působení hydrosféry, atmosféry a biosféry; vč. související hydrometrie. Zahrnuje rovněž základní znalosti z klimatologie, meteorologie. Hydrologie 1. Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Hlavní klimatičtí činitelé oběhu vody.Geografičtí činitelé odtoku – vznik a charakteristika říční sítě, charakteristika povodí, geomorfologické vlastnosti údolí a koryt řek. 3. Pracovní metody – způsob pozorování a hodnocení hydrologických jevů, četnosti a překročení (symetrické a nesymetrické), vztahy souborů pozorovaných hodnot (vyrovnání hydrologických řad, harmonická analýza). 4. Výška hladiny v toku a její změny – vodní stavy a zařízení na jejich pozorování, zpracování a použití výsledků. Odtok vody z povodí a její pohyb v korytě toku. Výpočet průtoku empirickými vzorci. 5. Měření průtoku, měrná křivka průtoku, vyčíslení průtoků a jejich grafické vyjádření, říční režim a typy vodního režimu řek. 6. Dlouhodobý průměrný roční průtok a jeho odvození (pomocí izočar, analogie a empirických vzorců). Bilance oběhu vody v povodí, variabilita a čára překročení průměrných ročních průtoků, průměrné měsíční a denní průtoky. 7. Extrémní průtoky jejich hodnocení, výpočet pro různou pravděpodobnost překročení z výsledku pozorování, výpočet při nedostatku pozorování, minimální průtoky. 8. Informace a předpověď vodních stavů (předpovědní, informační a varovná služba). Umělá změna průtokových poměrů (při změně retenčních prostorů, při průchodu nádrží, transformace povodňových vln při úpravách toků). 9. Pohyb splavenin, plavenin a jeho měření – zákonitosti pohybu, výpočet průtoku splavenin, přístroje a vyčíslení pozorování. Ledové jevy. Klimatologie. 11. Srážky – Vznik. Druhy srážek, měření. Časové a plošné rozdělení srážek. 12. Vlhkost vzduchu – charakteristiky, měření. 13. Teplota vzduchu. Měření. Denní a roční chod teploty. Psychrometrické tabulky. relativní vlhkost. 13. Výpar – výpar z vodní hladiny. Výpar ze sněhu a ledu. Měření. Stanovení vodní bilance vybraného území přímou metodou – zpracování dat ČHMÚ. 14. Výpar z půdy. Měření. Transpirace. Teplota půdy. Měření. 15. Makroklima, mezoklima, mikroklima. Klimatické poměry ČR. Atlas podnebí – charakteristika vybraného území z hlediska klimatologických poměrů Cvičení: Vyhodnocení souboru pozorovaných hodnot, výpočet průměrného a maximálního průtoku. Exkurze:ČHMÚ, klimatologická stanice, srážkoměrná stanice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner