546-0121/01 – Monitoring Systems (MS)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Subject version guarantordoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

View of subject is study of inputs of pollutants to the environment, their transport, reciprocial interaction, study methods of research and their monitoring. Student is able to discuse about problems of chemical pollution environment and his monitoring.

Teaching methods

Summary

Entrances of pollutants to the single components of environment, transport in environment and his interferences, transformations. Influences pollutants on quick organisms and contrivance these influences. Risk rating connected with present pollutants in life environment. Possibilities restricted entry of pollutants to the environment and their elimination from environment. Basic group pollutants in single components of environment. Method research and monitoring pollutants.

Compulsory literature:

1. LOON G. W., DUFFY S. J. Environmental Chemismy. A Global Perspective. 2nd ed. Oxford University Press. 2005. 514 s. ISBN-10: 0-19-927499-1. 2. The Earth Observer (EOS Projects Science Office, NASA Godard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland).

Recommended literature:

1. FRANCIS, B. M.: Toxic Substance in the Environment, J. Wiley and Sons, New York 1994. 2. JENSEN, J. R. Remote Sensing of the Environment. An Earth Ressource Perspective. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.-2. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace polutantů. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. 3.-6. Metody výzkumu. Základní skupiny polutantů: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony, atmosférické aerosoly, prach, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), uhlovodíky a ropné znečištění, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované polutanty (chlorované fenoly, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany), jejich výskyt, zdroje, monitorování. 7.-8. Znečištění atmosféry: Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a redukční. 9.-10. Znečištění hydrosféry Voda a její funkce, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, podzemní, pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, vody splaškové, průmyslové a komunální. Typy znečištění: ropné látky, detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, umělá hnojiva, pesticidy. 11.-.12. Znečištění pedosféry: Přímé a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, biopesticidy a acidifikace, odpady. Výživa rostlin a hnojení, nadbytek živin a jejich splachy, poměr N, P a K. Chemická ochrana rostlin, neselektivní účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. Nechemická ochrana rostlin. 13.-14. Ekotoxikologie: Limity: nejvyšší přípustná koncentrace, odvozené pracovní limity, primární standard ochrany, emisní standardy, limity pro ovzduší, vodu a půdu, nejvyšší denní příjem škodlivin v potravinách. Antropické činnosti a jejich vliv na jednotlivé biologické systémové úrovně (organizmus a jeho části, složky ekosystémů a ekosystémy jako celek).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.