546-0121/01 – Monitorovací systémy (MS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studium vstupů polutantů do jednotlivých složek ŽP, jejich transport ŽP, vzájemné ovlivňování, studium metod výzkumu a monitorování polutantů. Student je schopen diskutovat o problematice chemického zneèištìní prostředí a jeho monitorování.

Vyučovací metody

Anotace

Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Základní skupiny polutantů v jednotlivých složkách ŽP. Metody výzkumu a monitorování polutantů.

Povinná literatura:

1. POPL M., FÄHNRICH J., (1999): Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT , 218 s., ISBN 80-7080-336-3. 2. Projekt GMES – oficiální stránky: http://www.gmes.info/ 3. Zákon 356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. 4. Databáze toxických látek dostupné na internetu (TOXILINE, IRIS, Plumbum...)

Doporučená literatura:

1. BENCKO V., CIKRT M., LENER J., (1995): Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s., ISBN 80-7169-150-X. 2. časopisy, např.: Earth System Monitoring (U. S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration). 3. PAVLÍČEK, Z., ČIHALÍK J.:Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-2. Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, transport prostředím a jeho ovlivnění, transformace polutantů. Vlivy polutantů na živé organizmy a mechanizmy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. 3.-6. Metody výzkumu. Základní skupiny polutantů: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony, atmosférické aerosoly, prach, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), uhlovodíky a ropné znečištění, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované polutanty (chlorované fenoly, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany), jejich výskyt, zdroje, monitorování. 7.-8. Znečištění atmosféry: Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění, hodnoty NPK, Kmax Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a redukční. 9.-10. Znečištění hydrosféry Voda a její funkce, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, podzemní, pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, vody splaškové, průmyslové a komunální. Typy znečištění: ropné látky, detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické polutanty, umělá hnojiva, pesticidy. 11.-.12. Znečištění pedosféry: Přímé a nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, biopesticidy a acidifikace, odpady. Výživa rostlin a hnojení, nadbytek živin a jejich splachy, poměr N, P a K. Chemická ochrana rostlin, neselektivní účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. Nechemická ochrana rostlin. 13.-14. Ekotoxikologie: Limity: nejvyšší přípustná koncentrace, odvozené pracovní limity, primární standard ochrany, emisní standardy, limity pro ovzduší, vodu a půdu, nejvyšší denní příjem škodlivin v potravinách. Antropické činnosti a jejich vliv na jednotlivé biologické systémové úrovně (organizmus a jeho části, složky ekosystémů a ekosystémy jako celek).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.