546-0123/01 – Projektování (PRO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.Garant verze předmětuIng. arch. Aleš Student, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STU06 Ing. arch. Aleš Student, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy předprojektové a projektové přípravy ve stavebnictví, seznámit je s obsahem a standardy dílčích částí projektové dokumentace a způsobech stanovení cen a nákladů ve stavebnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět má za úkol naučit studenty pracovat s projektovou dokumentací, s postupy a metodami zpracování projektů pro obnovu brownfieldů.

Povinná literatura:

CIRSA V., HOLEČEK J., JERIE P., MICHOINOVÁ D. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Praha: Národní památkový ústav, Praha 2004 (příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 64), ISBN 80-86234-36-3 HANÁK M. Oceňování stavebních prací v kostce, aneb, Začínáme s rozpočty. Praha: ÚRS Praha, 2005, ISBN 80-7369-005-5 VLK, B., VOBOŘIL, O. Průvodce pro stavební a projektovou praxi. Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-479-X ČERNÝ M., a kolektiv. BIM Příručka. Praha: Odborová rada pro BIM. 2013, ISBN 978-80-260-5296+8

Doporučená literatura:

REMEŠ, J., UTÍKALOVÁ, I., KACÁLEK, P., KALOUSEK L., PETŘÍČEK L. Stavební příručka. Grada, 2012, ISBN 978-80-247-3818-5 KREJČÍ, L. Rozpočtování staveb. Praha, ČKAIT, 2017, ISBN 978-80-8743-897-8 MATĚJKA, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3 WERNEROVÁ, E., KUDA, F., FALTEJSEK, M.. Zavádění BIM u existujících staveb. VŠB – TU Ostrava, 2018 ISBN 978-80-248-4238-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

V průběhu semestru vypracování 1.eseje. V rámci cvičení vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy (architektura, stavitelství, stavba, stavební objekt, předprojektová příprava, projektová příprava, realizační fáze stavby, FM, apod.). 2. Průzkumy předprojektové přípravy (průzkumy přírodních podmínek, průzkumy technické a dopravní infrastruktury, průzkumy speciální, průzkum podmínek pro provedení stavby, apod.). 3. Průzkumy předprojektové přípravy (průzkum stavebně – historický, průzkumy stavebně – technické, průzkumy stavebně - architektonické, apod.). 4. Zaměření stávajícího stavu stavby a území. 5. Předběžná studie proveditelnosti a studie proveditelnosti (Prefeasibility study a Feasibility study) a jejich náležitosti. 6. Struktura a význam stavebního programu včetně aproximativního propočtu stavby podle THU. 7. Struktura a stanovení cen projektových a inženýrských prací (Honorářový řád ČKAIT a ČKA, stavební standardy). 8. Význam, rozsah a obsah Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání rozhodnutí o změně využití území, pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. 9. Význam, rozsah a obsah Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 10. Význam, rozsah a obsah Dokumentace pro provádění stavby. 11. Struktura a tvorba rozpočtu projektové dokumentace stavebních objektů pomocí agregovaných položek nebo podrobných položek stavebních a montážních prací a materiálů. Způsoby oceňování vedlejších nákladů spojených s realizací stavby (vedlejší rozpočtové náklady, rezerva, apod.). 12. Význam, rozsah a obsah ostatní Dokumentace (skutečného provedení stavby, bouracích prací, stavební deník, apod.). 13. BIM (Building Information Modeling) a jeho význam v současném stavebnictví. Trendy budoucího vývoje v dokumentaci staveb

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky - účast nepovinná, vypracování 2 eseje Cvičení - min. účast 75% Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracovaného semestrálního projektu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní