546-0151/01 – Technologie čištění odpadních vod (TCV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z biologického čištění odpadních vod. Popsat hlavní technologické články včetně jejich parametrů. Podrobně vysvětlit aerobní i anaerobní procesy. Seznámit s nejnovějšími postupy odstraňování nutrientů. V rámci kalového hospodářství věnovat pozornost hygienizací kalů a využití fosforu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá zpracováním odpadních vod biologickými metodami. Základem je teorie aerobního a anaerobního čištění.Teorie se aplikuje na technologické procesy a technologická zařízení. Jsou uváděny moderní metody odstraňování nutrientu. Velká pozornost je věnována hygienizaců, zpracování a využití kalu.

Povinná literatura:

DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9. CHUDOBA, Jan, Michal DOHÁNYOS a Jiří WANNER. Biologické čištění odpadních vod. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. Ochrana životního prostředí. ISBN 80-03-00611-2. BINDZAR, Jan. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-729-3. Practical wastewater treatment. Hoboken: Wiley, 2006. ISBN 0-470-06792-6.

Doporučená literatura:

MALÝ, Josef a Petr HLAVÍNEK. Čištění průmyslových odpadních vod. Brno: NOEL 2000, 1996. ISBN 80-86020-05-3. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. CHEREMISINOFF, Nicholas P. Handbook of water and wastewater treatment technologies. Boston: Butterworth-Heinemann, c2002. Pollution engineering. ISBN 0-75067498-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuse k přednášené látce. Kontrola přípravy na laboratorní cvičení a při průběžném odevzdávání laboratorních protokolů. Předmět je ukončen kontrolní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Odpadní vody, charakter znečišťujících látek ve vodách, organické látky a jejich stanovení, složení a množství splaškových vod, mikropolutanty. Základy legislativy vypouštění odpadních vod. 2.Technologické linky velkých, středních a malých ČOV. Centralizované a decentralizované čištění, průmyslové odpadní vody, mechanické čištění, hrubé předčištění. 3.Usazování a zahušťování suspenzí teorie procesu, usazovací a zahušťovací nádrže, navrhování usazovacích nádrží, technologické parametry nádrží. 4.Obecné základy biologických čistírenských procesů, růst a množení mikroorganismu, růstová křivka, kinetické principy selekce mikroorganizmu , kinetika odstraňování substrátu. 5.Principy aerobního čištění odpadních vod, aktivovaný kal, metabolismus organických sloučenin, odstraňování organických látek. 6.Základní způsoby kultivace aktivovaného kalu, aktivační proces, základní technologické parametry, spotřeba kyslíku, přestup kyslíku do vody. 7.Aerace aktivačních nádrží, pneumatická aerace, technologické modifikace konvenčních aktivačních systému, technologické parametry, příklady aktivací. 8.Biofilmové reaktory, vlastnosti biofilmu, skrápěné biologické kolony, klasifikace a parametry, rotační reaktory, kombinovaná kultivace biomasy. 9.Biologické odstraňování dusíku, nitrifikace, denitrifikace, aktivační systémy odstraňování dusíku, bioaugmentace, systém Anammox 10.Biologické odstraňování fosforu, aktivační systémy odstraňování fosforu, společné biologické odstraňování dusíku a fosforu, chemické odstraňováni fosforu. 11.Separace a separační problémy aktivovaného kalu. Dosazovací nádrže, návrhové parametry. Membránová separace. 12.Anaerobní čistírenské procesy, porovnáni aerobních a anaerobních procesů, princip anaerobního rozkladu, anaerobní čištění odpadních vod, druhy reaktorů. 13.Zpracování čistírenských kalů, anaerobní stabilizace, reaktory, kalový plyn, kalová voda, další hygienizace kalů, sušení a spalování kalů. Získávání fosforu z kalu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičení a povinná účast na konzultaci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou TV P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní