546-0162/02 – Technologie ochrany ovzduší (TOO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Kodymová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o problematice ovzduší a možných důsledků jeho znečišťování, kdy bude hlavní důraz kladen na technické možnosti jeho ochrany před negativními vlivy. Studenti budou především seznámeni s procesy vzniku emisí v jednotlivých průmyslových odvětvích, a zároveň s možností jejich měření a snižování (vč. příslušné legislativy).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Exkurze

Anotace

Předmět se zabývá problematikou ochrany ovzduší před nepříznivými vlivy průmyslové činnosti. V úvodu jsou krátce shrnuty dopady jednotlivých průmyslových technologií na životní prostředí, vznik a tvorba škodlivin a emisí z průmyslových činností, jejich kategorizace a hodnocení ve smyslu příslušných legislativních předpisů a způsoby jejich měření. Část přednášek je zaměřena na na možnosti uplatnění nových technologií a metod při snižování vzniklých emisí a exhalací v průmyslovém prostředí.

Povinná literatura:

KURFÜRST, J. (ed.). Kompendium ochrany kvality ovzduší. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008. 407 s. ISBN 978-80-86832-38-8 SERBOUSEK, A. Přístrojová technika pro měření čistoty ovzduší. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1992 BRANIŠ, M. Atmosféra a klima: Aktuální otázky ochrany ovzduší. Karolinum, 2009. 351 s. ISBN 978-80-246-1598-1 z.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (v aktuálním znění) VALLERO, D. Fundamentals of Air Pollution. Academic Press, 2014. 996 s. ISBN 978-0-124-01733-7

Doporučená literatura:

LAPČÍK, V. Výrobní technologie a jejich vliv na životní prostředí. VŠB – TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2015-6 VEJVODA, J., P. MACHAČ a P. BURYAN. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: VŠCHT, 2003. 226 s. ISBN 80-7080-517-X HEMERKA, J. Odlučování tuhých částic. Praha: ČVUT, 1994. 138 s. ISBN 80-01-01088-0 NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2000. 165 s. ISBN 80-01-02108-4 STERN, N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press, 2007. 712 s. ISBN 978-0-521-70080-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání závěrečné seminární práce. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z předchozího studia, především v oblasti fyziky, chemie, matematiky a obecné ochrany životního prostředí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složení a stavba atmosféry a její úloha, význam a ochrana, rozdělení LZO (z fyzikálního hlediska, z chemického hlediska, z hlediska původu) a zdrojů LZO (z geometrického hlediska, apod.) Teplotní režim atmosféry, tlak, základní veličiny, barické pole a barické útvary, atmosférické fronty 2. Voda v atmosféře, vlhkost vzduchu a její charakteristiky. Oblaka (klasifikace oblaků). Proudění vzduchu (základní typy proudění v atmosféře – laminární, konvekce, subsidence, turbulence, advekce, geosférický vítr, meteorologické charakteristiky větru). Charakteristické účinky LZO na ŽP (živou přírodu, neživou přírodu) 3. Fyzikálně-chemické vlastnosti tuhých znečišťujících látek (tvar, velikost, povrchové, elektrické, pohybové vlastnosti) 4. Základní odlučovací principy (gravitační, setrvačný, odstředivý, elektrický, difúzní), základní fyzikálně-chemické metody v případě odlučování plynných znečišťujících látek (absorpce, adsorpce, termické procesy, kondenzační procesy, biotechnologie) 5. Základní podmínky jednorázových (diskontinuálních) emisích měření (podmínky provozního režimu, stacionárnosti, přístrojové vybavení), příprava měření (prohlídka zdroje, plán a příprava měření), používané jednotky a přepočty, související a předběžná měření (určení rozměrů potrubí, stanovení vlhkosti a teploty, stanovení hustoty a rychlosti odpadního plynu) 6. Měření koncentrace tuhých látek gravimetrickou metodou (výběr měřícího místa, prostředí měření a bezpečnost práce), určení počtu a rozmístění měřících bodů při měření, určení polohy odběrných bodů v kruhových a pravoúhlých potrubích) 7. Přístupové příruby, určení charakteru proudění, stanovení hodnot pro řízení odběru, výběr sací trubice, izokonetika odběru, přístroje, zařízení a materiály, vyhodnocení výsledků měření, měření základních plynných ZL přístrojovými a manuálními metodami (požadavky na odběrovou a požadavky na vyhodnocovací část), zpracování naměřených údajů, vyhodnocení nejistoty výsledků měření 8. Zákon o ochraně ovzduší (kategorizace zdrojů, emisní a imisní limity, povinnosti provozovatelů, poplatky). Prováděcí předpisy (kvalita paliv, měření emisí, výpočet množství znečišťujícího látek, provozní evidence, zvláštní ochrana). Úmluva o dálkovém znečištění. Kjótský a Montrálský protokol. Energeticko-klimatický balíček, obchodování a emisními povolenkami. 9. Matematické modelování, šíření ZL v ovzduší (tvary dýmových vleček), rozptylové studie 10. Emise v průmyslu (emise z aglomerací železných rud, emise z výroby železa, emise z výroby hliníku a skla, příklady vybraných průmyslových procesů z hlediska tvorby a likvidace emisí – výroba kyseliny sírové, dusičné, polypropylenu) 11. Emise v průmyslu (dřevozpracující průmysl – sušení dřeva, výroba deskových materiálů, lakovny, emise z těžby). Emise z výroby elektrické energie (typy zařízení, energetický mix ČR, emisní limity, procesy používané k čištění plynů). 12. Emise ze spalování odpadů (druhy spaloven, emisní limity a požadavky na měření, procesy používané k čištění plynů, likvidace PCB a PCDD). 13. Exhalace v dopravě (charakteristika, obecné informace o konstrukci motoru a jeho řízení, emisní limity, katalyzátor – druhy, konstrukční úpravy motoru). Alternativní pohony.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Znalosti budou průběžně ověřovány ústní formou. Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání závěrečné seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních ani přednáškách není nutná. Absolvování je podmíněno odevzdáním seminární práce a vykonání zkoušky do konce zkouškového období.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.