546-0163/01 – Technologie ochrany půd (TOP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium vyučovacího předmětu Technologie ochrany půd je koncipováno jako aplikovaná vědní disciplína pro studenty oboru Ochrana životního prostředí. Student si po jeho absolvování plně uvědomuje komplexní charakter půdního prostředí a multidisciplinaritu při jeho studiu. Student je schopen charakterizovat základní parametry půdy z fyzikálního, chemického, fyzikálně-chemického, biochemického a biologického hlediska. Student chápe souvislosti přírodních poměrů s půdními poměry České republiky, které dokáže charakterizovat a plně si uvědomuje, proč je důležité půdu chránit a dokáže řešit vybrané problémy spojené s využíváním, degradací, ochranou a remediací půd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku využívání, degradace, ochrany a remediace půd v industriálním prostředí a navazuje na znalosti získané v jiných předmětech oboru. V rámci studia jsou řešeny otázky týkající se legislativního zabezpečení ochrany půdy, přítomnosti rizikových prvků a perzistentních organických polutantů v půdách, degradace půdy (fyzikální, fyzikálně-chemické, chemické, biologické a environmentální) a možnosti nápravných opatření pro technogenní půdy z prostředí starých environmentálních zátěží, především z prostředí zatížených těžbou a průmyslovou činností. Zvláštní pozornost je věnována půdním substrátům odvalů, odkališť a dalších deponií po těžbě a zpracování rud.

Povinná literatura:

REJŠEK, K. a R. VÁCHA. Nauka o půdě. Olomouc: Agriprint, 2018. 527 s. ISBN 978-80-87091-82-1 BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Consult, 2009. 255 s. ISBN 80-903482-4-6 RANDALL, J. E. Soil Protection and Soil Improvement. London: Forgotten Books, 2018. 104 s. ISBN 978-0-3425-2825-7 BLANCO, H. a R. LAL. Principles of Soil Conservation and Management. Springer, 2017. 617 s. ISBN 978-1-4020-8708-0

Doporučená literatura:

ŠIMEK, M. Živá půda. Praha: Academia, 2019. 796 p. ISBN 978-80-200-2976-8 KUTÍLEK, M. Půda planety Země. Praha: Dokořán, 2012. 199 s. ISBN 978-80-7363-212-0 OTTEN, A. a kol. In Situ Soil Remediation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. 116 s. ISBN 978-94-010-6359-3 WHITE, R. E. Principles and Practice of Soil Science The Soil As a Natural Resource. Maldon: Wiley-Blackwell, 2009. 376 s. ISBN 978-0-632-06455-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování projektů zadaných na cvičení. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou, která má písemnou a ústní část prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pedologie – její postavení, vývoj a úkoly. Současné pojetí půdy, pedon, definice. 2. Fyzikální a fyzikálně-chemický pohled na půdu. 3. Chemický a biochemický pohled na půdu. 4. Biologický pohled na půdu. 5. Pedogenetické faktory a půdní procesy. Půdní taxonomie. Charakteristika půdních poměrů České republiky. 6. Rizikové prvky a perzistentní organické polutanty v půdách. 7. Fyzikální a fyzikálně-chemická degradace půdy, chemická a biologická degradace půdy v industriálním prostředí. 8. Environmentální degradace půdy. 9. Kontaminace půd průmyslem, těžbou a zpracováním nerostných surovin. 10. Základní metody dekontaminace půd, členění. Metody ex-situ a in-situ. 11. Praktické příklady využití dekontaminačních metod v industriálním prostředí. 12. Půda v prostředí starých environmentálních zátěží, metody obnovy původní funkce půd, význam rekultivace a revitalizace. 13. Regenerace půd v postindustriálním prostředí, význam bioty v obnově půdních ekosystémů. 14. Legislativní aspekty ochrany půd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách a cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rámci ISP je student povinen se zúčastňovat individuálních konzultací, které budou vedeny formou diskuse na předem daná a nastudovaná témata. Cvičení: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá individuálně vypracovaný protokol vycházející z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.