546-0164/01 – Technologie ochrany vod (TOV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s koloběhem vody ve vodárenství od jímání povrchových a podzemních vod přes technologie úpravy vody na pitnou, užitkovou respektive technologickou přes hygienické zabezpečení, její distribuci až k nakládání s odpadními vodami včetně možností čistírenských technologií splaškových respektive průmyslových odpadních vod a následné navrácení zpět do koloběhu vody. Dále určit, vyhodnotit a diskutovat parametry ovlivňující výběr technologie úpravy respektive čištění vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřený na ochranu vodních ekosystémů, která vyžaduje vedle hospodárného využívání vodárenských zdrojů i čištění odpadních vod, tj. splaškových a průmyslových odpadních vod, na míru přijatelnou pro vypouštění do životního prostředí. S rozvojem společnosti a rostoucími požadavky na kvantitu a kvalitu využívaných vod je stále více kladen důraz na ochranu vodárenských zdrojů a zvyšování účinnosti čištění odpadních vod. Dále se zaměřuje na souvislosti spojené s povodněmi a suchem, které z pohledu klimatických změn mají také výrazný vliv na vodní ekosystémy.

Povinná literatura:

MALÝ, J. a J. MALÁ. Chemie a technologie vody. Brno: Noel 2000, 1996. ISBN 80-86020-13-4. ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. ČERNÝ, I. FRANK, K. et al. Příručka provozovatele úpravny pitné vody. 2. vyd. Líbeznice: Medim, 2012. ISBN 978-80-87140-27-7. PYTL, V. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. 2. vyd. Líbeznice: Medim, 2012. ISBN 978-80-87140-26-0. SPELLMAN, F. R. Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations (4th ed.), Taylor & Francis Group, 2020. ISBN 9781000063189.

Doporučená literatura:

DOHÁNYOS, M. KOLLER, J. STRNADOVÁ N. Čištění odpadních vod. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1998. ISBN 80-7080-316-9. Vyhláška č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, v aktuálním znění. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Developing drinking-water quality regulations and standards [online]. WHO, 2018 [cit. 2020-11-03]. ISBN 978-92-4-151394-4. Dostupné z: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/developing-dwq-regulations/en/ WORLD HEALTH ORGANIZATION. Chemical mixtures in source water and drinking-water [online]. WHO, 2017 [cit. 2020-11-03]. ISBN 978-92-4-151237-4. Dostupné z: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255543/9789241512374-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Zpracování a prezentace semestrální práce. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

V případě on-line výuky bude výuka probíhat v univerzitním výukovém systému Moodle (lms.vsb.cz) nebo MS Teams.

Další požadavky na studenta

Analytické myšlení, aktivita, samostatnost, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Globální problémy hydrosféry. Světové zásoby vody. Dostupnost sladkovodních zdrojů. Mezinárodní právo, spolupráce ve vodním hospodářství. 2. Legislativa vodního hospodářství. 3. Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska technologie úpravy dle jakostních ukazatelů. Jímání vod a vodárenský distribuční systém. 4. Technologie úpravy vody - úprava podzemních vod (odkyselování, odželezování, odmanganování) 5. Technologie úpravy vody - úprava povrchových vod (číření, sedimentace, filtrace) 6. Technologie úpravy vody - hygienické zabezpečení vody (chlorace, ozonizace, UV-záření). 7. Čištění odpadních vod - vývoj a současný stav čištění odpadních vod v EU a ČR, dělení odpadních vod dle vzniku, původu a složení. Ukazatele znečištění a registry úniků a přenosů znečišťujících látek. 8. Technologie čištění odpadních vod - mechanické čištění odpadních vod 9. Technologie čištění odpadních vod - aerobní čištění odpadních vod 10.Technologie čištění odpadních vod - anaerobní čištění odpadních vod 11. Moderní technologie čištění a úpravy vod - membránové procesy (mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, elektrodialýza, elektrodeionizace) 12. Decentralizované čištění odpadních vod, kořenové ČOV 13. Havarijní stavy (sanace studní, úniky ropných látek) 14. Klimatické změny - důsledky, adaptační a mitigační opatření (technická a netechnická řešení)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve cvičeních. Průběžné odevzdávání protokolů z laboratorních cvičení. Zpracování a prezentace semestrální práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu TOP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku