546-0165/01 – Regenerace industriální krajiny (RIK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžební a industriální krajiny, s principy obnovy funkčního využití jednotlivých krajinných segmentů ovlivněných průmyslovou činností. Student se seznámí s moderními trendy ve vývoji rekultivačních technologií. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými technologiemi obnovy území v praxi. Studenti umí determinovat a používat jednotlivé druhy dřevin v sanační a rekultivační praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku sanačních a rekultivačních technologií pro jednotlivé typy pozemků, dovedou se rozhodovat pro odpovídající řešení vzhledem k charakteru pozemku a požadovanému funkčnímu využití rekultivované plochy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy antropogenní degradace krajiny se zaměřením na těžební a industriální krajiny, s principy obnovy funkčního využití jednotlivých krajinných segmentů ovlivněných průmyslovou činností. Student se seznámí s moderními trendy ve vývoji rekultivačních technologií. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými technologiemi obnovy území v praxi. Studenti umí determinovat a používat jednotlivé druhy dřevin v sanační a rekultivační praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku sanačních a rekultivačních technologií pro jednotlivé typy pozemků, dovedou se rozhodovat pro odpovídající řešení vzhledem k charakteru pozemku a požadovanému funkčnímu využití rekultivované plochy.

Povinná literatura:

ČERMÁK, P. F. DEDERA a J. KOHEL. Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru: metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2002. 88 s. ISBN 80-239-0128-1 MIKOLÁŠ, M. a W. BIALY. Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 249 s. ISBN 978-80-248-3615-7 STALMACHOVÁ, B. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: VŠB – TUO, 1996. 155 s. ISBN 80-7078-375-3 STALMACHOVÁ, B. a E. SIERKA. Managed Succession in Reclamation of Postmining Landscape. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-556-1852-3

Doporučená literatura:

PECHAROVÁ, E., I. SVOBODA a M. VRBOVÁ. Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2011. 112 s. ISBN 978-80-87154-35-9 STALMACHOVÁ, B. a kol. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů. Ostrava: VŠB – TUO, 2012. 179 s. ISBN 978-80-24827-97-1 SÁDLO, J. a L. TICHÝ. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě: Tržné rány v krajině a jak je léčit. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 36 s. ISBN 80-903121-1-X MANSOURIAN, S., D. VALLAURI a N. DUDLEY. Forest Restoration in Landscapes. Springer, 2005. 438 s. ISBN 978-0-387-29112-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru v rámci přednášek formou diskuse k probírané látce. Předmět je ukončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních, která bude prokázaná úspěšným zpracováním dílčích úkolů zadávaných průběžně během semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, základní pojmy. Krajina jako komplexní útvar a systém. 2. Základní funkce krajiny ve vztahu k člověku, komplexní krajinný potenciál. Kulturní krajina a limity zatížitelnosti krajiny. 3. Stupně antropogenní přeměny krajiny, charakter narušených a devastovaných krajin. 4. Sukcese, řízená sukcese, renaturalizace, revitalizace, rekultivace 5. Význam regenerace a rekultivace jako proces obnovy narušené biosféry. 6. Objekty regenerace dle typů antropogenní deteriorizace krajiny. 7. Vliv a následky těžby a průmyslu, regenerace a rekultivace po těžbě surovin i specifickém destruktivním využití krajiny. 8. Úloha zeleně v krajině – lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 9. Krajinná diagnóza a prognózování, trvale udržitelný rozvoj v péči o krajinu. 10. Koordinace procesu revitalizace včetně časového plánu a nákladů na řízení. 11. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu. 12. Základní znalost dřevin a bylin, invazní druhy rostlin a jejich význam v krajině. 13. Principy použití dřevin a bylin, rekultivační osevní postupy a osazovací plány. 14. Metody a principy navrhování vegetačních prvků v industriálním prostředí – opuštěné plochy a obnova jejich funkcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška Determinace dřevin podle pupenů Zkouška ústní, odpovědi na dvě otázky z okruhu otázek

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Rozsah výuky stejný, jako u studentů denního a kombinovaného studia s využitím studijních opor a v rámci konzultací (termíny po dohodě s vyučujícím). Pro získání zápočtu písemný test a determinace dřevin podle pupenů. Zkouška ústní, podle okruhu otázek, z nichž student odpovídá na dvě otázky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.