546-0166/01 – Ochrana biodiverzity v industriálním prostředí (OBIP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: a)pochopení významu a změn biodivertizy v industriální krajině. b) schopnost posoudit kvalitu industriálních a silně člověkem ovlivněných stanovišť na základě druhového složení c) schopnost predikce vývoje industriálních a silně člověkem ovlivněných stanovišť a návrhu jejich možného využití

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Studenti se seznámí s problematikou biodiverzity v industriální krajině. Získají podrobné informace o ekologické sukcesi na industriálně vytvořených případně silně antropogenně ovlivněných plochách. Pozornost bude zaměřena rovněž na základní rostlinná společenstva, vzácné, invazní a expanzní druhy rostlin a živočichů. Studenti dále získají přehled v základních právních normách, které se dotýkají ochrany přírody a porozumí komplexnosti problémů, které se pojí s ochranou přírody a problematikou ochrany životního prostředí v industriální krajině. Podstatnou částí předmětu jsou terénní práce a cvičení.

Povinná literatura:

PRIMACK, Richard B., Pavel KINDLMANN a Jana JERSÁKOVÁ. Úvod do biologie ochrany přírody. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-595-0 PRIMACK, Richard B. Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-552-0 STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Praha: Linde, 2006. 591 s. ISBN 80-7201-609-1 LEVIN, S. A. Encyclopedia of Biodiversity. London: Academic Press, 2013. ISBN 978-0-12-384720-1

Doporučená literatura:

KADLEC, T., M. KONVIČKA a R. TROPEK. Mrhají technické rekultivace ochranářským potenciálem vytěžených lomů? Případ motýlů v Českém krasu. In: LAŠTŮVKA Z. a H. ŠEFROVÁ, (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008 JONGMAN, R. H. G., C. J. F. TER BRAAK a O. F. R. VAN TONGEREN. Data Analysis in Community and Landscape Ecology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 WILSON, E. O. Rozmanitost života. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995 PRIMACK, R. B. Essentials of Conservation Biology. Sinauer Associates, 2002, 699 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou, ke které lze přistoupit po získání zápočtu. K zápočtu je potřeba 80% účasti na cvičení, dále má student povinnost vypracovat semestrální práci na dané téma a zúčastnit se terénního cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

80 % účast na cvičení vypracování semestrální práce na dané téma účast na terénním cvičení zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problémy životního prostředí, globální klimatická změna, historické souvislosti, vývoj ochrany přírody a krajiny. 2. Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny v ČR, mezinárodní úmluvy, iniciativy a programy v ochraně přírody, mezinárodní nevládní organizace na ochranu přírody. 3. Krajina, její vývoj a využití (land - use). 4. Industriální krajina, antropogenní disturbance, eroze, typy a cesty kontaminace krajinných složek. 5. Biodiverzita, pojem, význam, hodnota včetně etických aspektů. 6. Úrovně biodiverzity (genetická, druhová, ekosystémová), měření biodiverzity. 7. Druhová diverzita (rozmístění druhů na Zemi, endemity a relikty, speciace a extinkce). 8. Ekosystémová diverzita (ohrožené ekosystémy ve světě a v ČR, sukcese a její stádia, blokátory sukcese v industriální krajině). 9. Biodiverzita antropogenních ekosystémů (agroekosystémy, urbánní ekosystémy, průmyslové areály) 10. Biodiverzita odvalů, poklesových kotlin a odkališť, specifické biotopy (termická aktivita, extrémní ekologické podmínky, kontaminace), životní strategie a adaptace druhů. 11. Historické parky a zahrady - historické souvislosti ve světě, Evropě a ČR, významné parky a zahrady v ČR, péče o parky a zahrady, význam pro biodiverzitu 12. Teorie invazí, invazní druhy, cesty a fáze invazí, důsledky invazí 13. Invazibilita a invadovanost eksoystémů 14. Management druhů v industriální krajině, ochrana vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů, záchranné transfery, kontrola a management invazních druhů (typy metod - mechanické, chemické, kombinované), příklady z praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: 80 % účast na cvičení vypracování semestrální práce na dané téma účast na terénním cvičení zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu OBI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku