546-0203/01 – Biology I ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Plant physiology: Water, mineral nutrition.Photosynthesis.Plant respiration.Secondary plant substances.Heterotrophic nutrition. Phytohormone.Physiology of plant growth and evolution. Plant propagation. Plant genetics: Basics of cell inheritance.Mendelian inherance.Morgan's regulations.Mutation.Genetic toxicology.Plant taxonomy:Biological species. Virus.Thallus plants.Vasculars plants.

Compulsory literature:

1.Romanovský, A. a kol. (1985): Obecná biologie. SPN Praha. 2.Šebánek, J. a kol. (1983): Fyziologie rostlin. SZN Praha. 3.Nečásek, J., Cetl, I. a kol (1979): Obecná genetika. SPN Praha. 4.Stalmachová, B. (1996): Biologie i - botanika. (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava. 5.Hendrych, R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN Praha.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Základy fyziologie rostlin 1. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. 2. Fotosyntéza. Dýchání. 3. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. 4. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. 5. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. 6. Rozmnožování rostlin. II. Základy genetiky rostlin 7. Cytologické základy dědičnosti. Rozmnožování rostlin, přehled způsobů, principy. Rozmnožování generativní, mitóza, meioze. 8. Mendelovy zákony. Křížení monohybrida - dominance a recesivita. Křížení monohybrida - parciální dominance. Vazba vloh, Morganova pravidla. 9. Dědičnost pohlaví, pohlavní chromozómy. Typy heterogametnosti. Mutace, mutagenita, mutageny. Genetická toxikologie. Ekotyp. III. Systematika nižších a vyšších rostlin 10. Klasifikace rostlin, jejich vznik a evoluce. Biologický druh. Základní rozdělení organismů, systematika rostlin. Nebuněčné formy živých soustav. 11. Nižší rostliny. 12. Vyšší rostliny – výtrusné. 13. Vyšší rostliny – nahosemenné. 14. Vyšší rostliny – krytosemenné.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 57  0
                Oral Oral examination 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner