546-0204/01 – Biology II ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Problematika biologického druhu a jeho koncepce. Evoluční trendy u živočichů. Fylogenetické vztahy mezi skupinami. 2.Podříše Protozoa, kmen Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora. Obecná charakteristika, postavení prvoků v evoluci, životní cykly u parazitických druhů, podíl prvoků na vzniku hornin, druhy jako indikátory saprobie vod. 3.Podříše Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti v průběhu evoluce. Diblastica, kmen Porifera - buněčná specializace,Cnidaria – vznik nervových buněk, extracelulární trávení, adaptace na různé podmínky života. 4.Triblastica - Prostomia: Schizocoelia, kmen Plathelminthes, Nemertini - bilaterální symetrie, cephalizace, vznik třetí tkáňové vrstvy a pravých orgánů, adaptace na parazitický způsob života, životní cykly u parazitických druhů, druhy jako bioindikátory vod. 5.Pseudocoelia, kmen Entoprocta, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotatoria, Acanthocephala, Kinorhyncha, Priapulida - utváření nepravé tělní dutina, výhody při trávení, parazitičtí zástupci těchto kmenů, výskyt a význam v biosféře. 6.Oligomerni coelomata - Anarticulata, kmen Mollusca, Sipunculida, Echiurida - stavba těla, střídání jednotlivých skupin v závislosti na změnách životních podmínek v jednotlivých etapách vývoje povrchu naší planety, obecné rysy evoluce živočichů. 7.Polymerní coelomata – Articulata, kmen Annelida, Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - vznik segmentace, ukázka pěti evolučních trendů, význam kmene Annelida v ekosystému, adaptace na nepříznivé životní podmínky u kmene Tardigrada. 8.Ze kmene Arthropoda podkmeny: Chelicerata (třída Merostomata, Arachnida), Podkmen Brachiata (třída Crustacea), Podkmen Tracheata (třídy Chilopoda, Diplopoda, Diplura, Collembola, Insecta). Z hmyzu především řády Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Homoptera, Heteroptera, Megaloptera, Neuroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Mecoptera, Siphanoptera, Trichoptera a Lepidoptera, tvořící převážnou většinu žijících živočichů. Specializace tělních segmentů a částí, tvorba exoskeletu, adaptace na vodní a terestrický způsob života, obsazení rozličných nik ve společenstvech, chráněné druhy členovců. 9.Deuterostomia. Srovnání řádů Protostomia a Deuterostomia. Kmen Echinodermata - symetrie těla, endoskelet, hydraulický systém pohybu, ontogenetický vývoj kmene. 10.Kmen Chordata. Obecná charakteristika. Vzájemné srovnání tří podkmenů Chordat (podkmeny Tunicata, Cephalochordata, Vertebrata). Vertebrata : 11.Třída Cyclostomata - stavba těla, srovnání s kopinatcem a rybami. Třída Osteichthyes - stavba těla, význam metapleur pro vznik končetin, význam žaberních oblouků pro vznik čelistí. 12.Třída Amphibia - stavba těla, adaptace souvisejicí s přechodem k terestrickému životu, 13.Třída Reptilia - podstata vzniku a funkce zárodečných obalů v souvislosti se změnou prostředí, adaptivní radiace plazů. 14.Třída Aves - fylogenetická návaznost na třídu Reptilia - morfologické adaptace v souvislosti s letem. 15.Třída: Mammalia – podstata vzniku a funkce placenty, adaptivní radiace savců, adaptace savců na vnější podmínky prostředí . Vzájemné srovnání jednotlivých orgánových soustav u různých tříd obratlovců, praktická znalost chráněných druhů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner