546-0204/05 – Biology II ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Problematika biologického druhu a jeho koncepce. Evoluční trendy u živočichů. Fylogenetické vztahy mezi skupinami. 2.Podříše Protozoa, kmen Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora. Obecná charakteristika, postavení prvoků v evoluci, životní cykly u parazitických druhů, podíl prvoků na vzniku hornin, druhy jako indikátory saprobie vod. 3.Podříše Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti v průběhu evoluce. Diblastica, kmen Porifera - buněčná specializace,Cnidaria – vznik nervových buněk, extracelulární trávení, adaptace na různé podmínky života. 4.Triblastica - Prostomia: Schizocoelia, kmen Plathelminthes, Nemertini - bilaterální symetrie, cephalizace, vznik třetí tkáňové vrstvy a pravých orgánů, adaptace na parazitický způsob života, životní cykly u parazitických druhů, druhy jako bioindikátory vod. 5.Pseudocoelia, kmen Entoprocta, Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotatoria, Acanthocephala, Kinorhyncha, Priapulida - utváření nepravé tělní dutina, výhody při trávení, parazitičtí zástupci těchto kmenů, výskyt a význam v biosféře. 6.Oligomerni coelomata - Anarticulata, kmen Mollusca, Sipunculida, Echiurida - stavba těla, střídání jednotlivých skupin v závislosti na změnách životních podmínek v jednotlivých etapách vývoje povrchu naší planety, obecné rysy evoluce živočichů. 7.Polymerní coelomata – Articulata, kmen Annelida, Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - vznik segmentace, ukázka pěti evolučních trendů, význam kmene Annelida v ekosystému, adaptace na nepříznivé životní podmínky u kmene Tardigrada. 8.Ze kmene Arthropoda podkmeny: Chelicerata (třída Merostomata, Arachnida), Podkmen Brachiata (třída Crustacea), Podkmen Tracheata (třídy Chilopoda, Diplopoda, Diplura, Collembola, Insecta). Z hmyzu především řády Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Homoptera, Heteroptera, Megaloptera, Neuroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Mecoptera, Siphanoptera, Trichoptera a Lepidoptera, tvořící převážnou většinu žijících živočichů. Specializace tělních segmentů a částí, tvorba exoskeletu, adaptace na vodní a terestrický způsob života, obsazení rozličných nik ve společenstvech, chráněné druhy členovců. 9.Deuterostomia. Srovnání řádů Protostomia a Deuterostomia. Kmen Echinodermata - symetrie těla, endoskelet, hydraulický systém pohybu, ontogenetický vývoj kmene. 10.Kmen Chordata. Obecná charakteristika. Vzájemné srovnání tří podkmenů Chordat (podkmeny Tunicata, Cephalochordata, Vertebrata). Vertebrata : 11.Třída Cyclostomata - stavba těla, srovnání s kopinatcem a rybami. Třída Osteichthyes - stavba těla, význam metapleur pro vznik končetin, význam žaberních oblouků pro vznik čelistí. 12.Třída Amphibia - stavba těla, adaptace souvisejicí s přechodem k terestrickému životu, 13.Třída Reptilia - podstata vzniku a funkce zárodečných obalů v souvislosti se změnou prostředí, adaptivní radiace plazů. 14.Třída Aves - fylogenetická návaznost na třídu Reptilia - morfologické adaptace v souvislosti s letem. 15.Třída: Mammalia – podstata vzniku a funkce placenty, adaptivní radiace savců, adaptace savců na vnější podmínky prostředí . Vzájemné srovnání jednotlivých orgánových soustav u různých tříd obratlovců, praktická znalost chráněných druhů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner