546-0209/01 – Geography ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vymezení předmětu a základních pojmů socioekonomické geografie, hlavní školy, informační zdroje, základní mapová díla. Geografické prostředí. 2. Metody a techniky socioekonomické geografie (základní techniky, kvantitativní metody, reprezentativní šetření, terénní výzkumy, historickogeografické metody atd. 3. Metody a techniky kartografické analýzy socioekonomických jevů (techniky bodových a značkových map, izolinií a areálové techniky, kartogramy a kartodiagramy aj.). 4. Teorie regionu. Vývoj názorů na koncepci regionu. Teoretická východiska. Struktura regionu, homogenní a heterogenní (modální, uzlové, funkční, spádové aj.) regiony. 5. Řád a hierarchie regionů. Hranice regionů. Typologie regionů, socieokonomické a správní regiony. Regionalizace sociálních, ekonomických a správních jevů. 6. Teorie centrálních míst. Klasické a moderní přístupy, konfrontace s reálným uspořádáním sociálních, ekonomických a správních jevů v prostoru. 7. Struktura osídlení. Vývoj sídelní struktury, funkční hierarchie a klasifikace sídel. Venkovská, přechodná a městská sídla, funkční hierarchie a klasifikace sídel. Vytváření prostorových sídelních systémů. Vztah střediskového systému k územně správnímu členění. 10. Regionální struktury zemědělství. Lokalizace, pravidelnosti a zákonitosti prostorového uspořádání zemědělství a jejich tržní podmíněnost. Venkovská krajina jako prostorový systém a otázky správy ve venkovském prostoru. 11. Regionální struktury průmyslu. Lokalizační faktory, průmyslové uzly a regiony, inercie, koncentrace a rozmístění průmyslu. 12. Regionální struktury dopravy a spojů. Komunikační sítě, lokalizace hlavních přepravních toků, dopravní a spojové uzly a regiony, význam pro územně správní organizaci. 13. Regionální struktury služeb a maloobchodu. Obslužné regiony, hierarchie služeb a maloobchodu, úloha trhu při formování prostorového obslužného systému. Význam pro územně správní členění. 14. Regionální struktury cestovního ruchu a rekreace. Atraktivity a lokalizační předpoklady (přírodní, kulturně-historické a společenské). Typizace míst a oblastí. Individuální rekreace jako fenomén přelomu tisíciletí. 15. Politická a správní geografie. Vývoj a hlavní směry, vztah ke geopolitice. Vliv geografického prostředí na formování a fungování územně politických a správních struktur. Integrační a desintegrační tendence současného světa. Územně správní organizace, prostorový management veřejné správy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner