546-0214/01 – Pedology (PEDN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC34 prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course provides basic information on pedology (soil science). Soil is explained as a part of ecosystems and as a component of environment. The study of the course is based on the basic course of Geology, Mineralogy and Petrography. It prepares for study of Soil Protection. The properties of soils are studied as a base for understanding of soil processes (physical properties of soil, chemical properties of soils, sorption properties of soils, basics of hydropedology). The soil classification is based on international classification FAO-UNESCO.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course provides basic information on pedology (soil science). Soil is explained as a part of ecosystems and as a component of environment. The study of the course is based on the basic course of Geology, Mineralogy and Petrography. It prepares for study of Soil Protection. The properties of soils are studied as a base for understanding of soil processes (physical properties of soil, chemical properties of soils, sorption properties of soils, basics of hydropedology). The soil classification is based on international classification FAO-UNESCO.

Compulsory literature:

Brady, N.C., Weil, R.R. (1966): The nature and properties of soils. Prentice- Hall, Upper Saddle River. 740 pp. Fitzpatrick, E.A. (1980): Soils, their formation, classification and distribution. Longman, London. 354 pp. Fitzpatrick, E.A. (1971): Pedology, A systematic approach to soil science. Oliver and Boyd, Edinburgh. 306 pp. Foth H., Schafer, J. (1980): Soil geography and Land use. J. Wiley and Sons, New York.

Recommended literature:

Tan, K. H. (2005): Soil sampling, preparation, and analysis. 2nd ed.. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, 2005 - 623 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Pedologie – její postavení, vývoj a úkoly. Půda a její charakteristiky. Zvětrávací procesy. Půdotvorné procesy. Minerální fáze v půdách. Přírodní organické látky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chamické vlastnosti půd. Sorpční vlastnosti půd. Půdní voda. Biologické vlastnosti půd. Edafon. Humus, procesy humifikace. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd – základní principy, používané systémy. Fluvisoly. Organosoly. Kambisoly. Luvisoly. Podzoly. Gleje. Rankery. Rendziny. Regosoly. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdní katéna. Vzorkování půd a terénní průzkum půd. Analýzy půd. Mapové podklady v pedologii. Paleopedologie. Fosilní půdy. Cvičení: Specifická hmotnost zeminy. Acidobazická reakce. Hydrolitická acidita. Pufrační schopnost půd. Stanovení pohyblivého hliníku. Alkalita zemin. Stanovení chloridů. Sorpční vlastnosti zemin.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner