546-0220/03 – Water Protection (OV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Pavel Valerián
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
VAL02 Ing. Pavel Valerián
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Purpose of the subject is to introduce students into the questions of water protection and cleaning of surface and ground water. EU and CR legislation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subjetc includes topics as the protection of the amount and quality of surface and ground water from the technical and legislative solution. Purpose and importance, factors influencing water sources in the Czech Republic, posibilities to increase the amount and quality of ground water, water uptakes and use, water recources balance, development of the amount and quality of water.

Compulsory literature:

Tchobanoglous, G.: Wastewater engineering: treatment, disposal and reuse. Metcalf and Eddy, Inc., 1991. www.epa.gov http://www.szu.cz/chzp/voda/intod.html Using Statistical Methods for Water Quality Management: Issues, Problems and Solutions Graham B. McBride, John Wiley ISBN: 0-471-47016-3 Hardcover 344 pages May 2005 Water Treatment Made Simple: For Operators Darshan Singh Sarai ISBN: 0-471-74002-0 Paperback, John Wiley 272 pages November 2005 www.mze.cz www.env.cz www.chmi.cz

Recommended literature:

www.ochranavod.cz www.cenia.cz www.vodnihospodarstvi.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ochrana vod-účel a význam, organizační zabezpečení a prameny právní úpravy v ČR a Evropské unii 2. Členění vod a jejich charakteristika, základní povinnosti pro nakládání s vodami, zabezpečení nemovitostí vodou a odvádění a zneškodňování odpadních vod, obecné nakládání s vodami 3. Nakládání s povrchovými a podzemními vodami, druhy, účel, doba, platnost, měření odebraných vod a další povinnosti subjektů, kteří realizují nakládání s vodami 4. Vyjádření a souhlas jako nástroj ochrany vod, právní povaha, podklady, řízení, forma a závaznost těchto institutů, povolení k některým činnostem 5. Vodní díla-definice, druhy,umisťování, povolování a kolaudace těchto staveb, provozní a manipulační řády 6. Závadné látky, nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, nakládání s ropnými látkami, havárie na povrchových a podzemních vodách, plány opatření pro případy havárií, znečištění v zemědělství 7. Jakost povrchových a podzemních vod, hodnocení jakosti, výpočet ovlivnění, vodní bilance 8. Ochrana vodních zdrojů, ochranná pásma, omezení v ochranných pásmech, stanovování pásem a jejich změny, popř. zrušení, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 9. Citlivé oblasti, zranitelné oblasti-pojem, úprava,důsledky jejich vyhlášení, důvody vyhlašování a jejich velikost v ČR a EU 10. Podpora života ryb, vody pro koupání-definice, důvody jejich vyhlašování, jakost těchto vod,kontrola jakosti a omezení činností 11. Vodní toky-definice, správa vodních toků,povinnosti správců, vlastníků pozemků a nemovitostí, správa povodí 12. Ochrana před povodněmi, povodňové plány,povodňové prohlídky, hlásná a hlídková činnost, organizace povodňové ochrany v ČR 13. Vodoprávní řízení a vodoprávní evidence jako nástroje ochrany vod, sankce na úseku ochrany vod 14. Plánování v oblasti vod (plány hlavních povodí, plány oblastí povodí), směrný vodohospodářský plán, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, VH koncepce české republiky po vstupu do EU 15. Ochrana vod a ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny, odpady, EIA a její funkce v ochraně vod

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2006/2007 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner