546-0220/03 – Ochrana vod (OV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Valerián
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
VAL02 Ing. Pavel Valerián
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod a s platnou legislativou EU a ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá problematikou ochrany množství a jakosti povrchových a podzemních vod, z hlediska technického a legislativního řešení. Účel a význam ochrany vod, její organizační zabezpečení, obecné nakládání s vodami, nakládání s vodami, vodní díla. Instituty ochrany vod (vyjádření,souhlas,povolení). Závadné látky,nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky. Obecná a speciální ochrana vod (vodní zdroje, přirozená akumulace vod, citlivé a zranitelné oblasti, podpora života ryb, vody pro koupání a pro vodárenské účely). Vodní toky a ochrana před povodněmi. Vodoprávní řízení a evidence. Plánování v oblasti vod, vodní bilance.

Povinná literatura:

Synáčková M.: Čistota vod,ČVUT Praha,1996 Punčochář P.: Zákon o vodách s komentářem,Sondy,2004-11-05 Chaloupka V.: Zákon o vodovodech a kanalizacích,Sondy,2003 Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu Zákon o ochraně ZPF,zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o odpadech, stavební zákon Platné technické normy (ČSN,TNV,ČSN-EN,ČSN-ISO) Platné koncepční materiály v oblasti plánování vod.

Doporučená literatura:

www.ochranavod.cz www.cenia.cz www.vodnihospodarstvi.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ochrana vod-účel a význam, organizační zabezpečení a prameny právní úpravy v ČR a Evropské unii 2. Členění vod a jejich charakteristika, základní povinnosti pro nakládání s vodami, zabezpečení nemovitostí vodou a odvádění a zneškodňování odpadních vod, obecné nakládání s vodami 3. Nakládání s povrchovými a podzemními vodami, druhy, účel, doba, platnost, měření odebraných vod a další povinnosti subjektů, kteří realizují nakládání s vodami 4. Vyjádření a souhlas jako nástroj ochrany vod, právní povaha, podklady, řízení, forma a závaznost těchto institutů, povolení k některým činnostem 5. Vodní díla-definice, druhy,umisťování, povolování a kolaudace těchto staveb, provozní a manipulační řády 6. Závadné látky, nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, nakládání s ropnými látkami, havárie na povrchových a podzemních vodách, plány opatření pro případy havárií, znečištění v zemědělství 7. Jakost povrchových a podzemních vod, hodnocení jakosti, výpočet ovlivnění, vodní bilance 8. Ochrana vodních zdrojů, ochranná pásma, omezení v ochranných pásmech, stanovování pásem a jejich změny, popř. zrušení, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 9. Citlivé oblasti, zranitelné oblasti-pojem, úprava,důsledky jejich vyhlášení, důvody vyhlašování a jejich velikost v ČR a EU 10. Podpora života ryb, vody pro koupání-definice, důvody jejich vyhlašování, jakost těchto vod,kontrola jakosti a omezení činností 11. Vodní toky-definice, správa vodních toků,povinnosti správců, vlastníků pozemků a nemovitostí, správa povodí 12. Ochrana před povodněmi, povodňové plány,povodňové prohlídky, hlásná a hlídková činnost, organizace povodňové ochrany v ČR 13. Vodoprávní řízení a vodoprávní evidence jako nástroje ochrany vod, sankce na úseku ochrany vod 14. Plánování v oblasti vod (plány hlavních povodí, plány oblastí povodí), směrný vodohospodářský plán, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, VH koncepce české republiky po vstupu do EU 15. Ochrana vod a ochrana ZPF, ochrana přírody a krajiny, odpady, EIA a její funkce v ochraně vod

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2006/2007 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 18  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.