546-0221/01 – Soil Protection (OCHPN)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RAC20 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course is devoted to the basic information on degradation processes in soils and soil protection. It includes water and wind erosion of soils, soil contamination, inorganic and organic pollutants in soil, acidification, sampling and analyses of soil water and soil air.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Experimental work in labs
Project work

Summary

Course is devoted to the basic information on degradation processes in soils and soil protection. It includes water and wind erosion of soils, soil contamination, inorganic and organic pollutants in soil, acidification, sampling and analyses of soil water and soil air.

Compulsory literature:

Brady, N.C., Weil, R.R. (1966): The nature and properties of soils. Prentice- Hall, Upper Saddle River. 740 pp. Fitzpatrick, E.A. (1971): Pedology, A systematic approach to soil science. Oliver and Boyd, Edinburgh. 306 pp.

Recommended literature:

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H., 2000: Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press. Boca Ratón, Florida, EEUU. 432 p. WATTS, R. J., TEEL, A. J., 2006: Treatment of contamined soils and groundwater using ISCO. Practice periodical of hazards, toxic and radioactive waste management, 10, 1061, 214 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět seznamuje se základy ochrany půd z hlediska vodního hospodářství. Pozornost je zaměřena zejména na problémy vodní eroze na zemědělských půdách a eroze vodních toků, negativní vlivy lidské činnosti na půdu a ochranná opatření. Jako základ porozumění procesům v půdách jsou probírány vlastnosti půd ovlivňující chování vody v půdách a vlastnosti významné z hlediska eroze. Stručně je probrána klasifikace půd ČR. Přednášky 1) Půdní profil. Půdotvorné faktory. Zvětrávací a půdotvorné procesy. 2) Složení půd. Anorganické a organické složky půd. Fyzikální, chemické a sorpční vlastnosti půd. 3) půdní voda. Půdní hydrolimity. Půdní vzduch. Živá složka půd. 4) Základy klasifikace půd. Půdy ČR. 5) Horizontální a vertikální půdní pásmovitost. Půda jako součást krajinného ekosystému. 6) Vzorkování půd. Výzkum půd v terénu. Analýza půd. 7) Půdní mapy. Mapy půdních druhů. Mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek. 8) Vodní eroze na zemědělských pozemcích. Erodibilita vodních srážek. 9) Erozivita půdy. Kvantitativní hodnocení eroze půdy. 10) Stržová eroze. Ohrožení půd stržovou erozí. 11) Eroze vodních toků. Transport materiálu ve vodním toku. 12) Recentní říční sedimenty a jejich zdroje. Složení, chemismus a vlastnosti recentních říčních sedimentů. 13) Větrná eroze. Ochranná protierozní opatření. 14) Degradace půd v zemědělství. Kontaminace půd průmyslem. 15) Kontaminace půd vzdáleným přenosem polutantů. Půdy a trvale udržitelný rozvoj. Cvičení 1) Popis vlastností půd v přírodě. 2) Terénní dokumentace půd. 3) Půdní typy. 4) Terénní charakteristika vodní eroze. 5) Potenciální eroze. 6) Hodnocení zrnitostní analýzy zemin. 7) Půdní mapy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner