546-0222/01 – Air Protection ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Main target of subject is offering fundamental information about atmosphere problems,and their sense for biosphere, possible consequence of air pollution, and protection possibility before abient influence.

Compulsory literature:

Richard W. Boubel, Donald L. Fox, Bruce Turner, Arthur C. Stern: Fundamentals of Air Pollution (Third Edition), Academic Press, Inc., 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se skládá z následujících bloků: 1. Atmosféra a její charakteristika Složení, fyzikální procesy, úloha atmosféry v systému biosféry 2. Látky znečišťující ovzduší (LZO) Rozdělení LZO (podle skupenství, chemického složení, způsobu vzniku) Fyzikální a chemické přeměny LZO v atmosféře (rozptyl exhalací ze zdrojů znečišťování, chemické a fotochemické přeměny LZO v atmosféře) Škodlivé účinky LZO na biosféru (škodlivé účinky LZO na živou přírodu, na neživou přírodu, na tepelnou a radiační bilanci planety) 3. Zdroje znečišťování ovzduší (ZZO) Rozdělení ZZO (podle geometrického hlediska, podle požadavků na sledování emisí, podle přirozenosti výskytu, podle druhu lidské činnosti) 4. Měření v ochraně ovzduší (Monitoring) Měřící principy, přístrojová technika a používané veličiny, Měřící postupy, Měření emisí, Měření imisí, Měření spadů, Měření meteorologických parametrů, Vyhodnocování měření, Matematické modelování 5. Technika omezování znečišťování ovzduší Odlučování LZO v tuhém a kapalném skupenství (Fyzikální principy, síly a jevy používané v odlučování hmotných částic z nosného plynu, vlastnosti odlučovačů, průmyslové odlučovače pro tuhou a kapalnou fázi LZO) Odlučování LZO v plynném skupenství (Fyzikální principy, síly a jevy používané v odlučování plynných sloučenin z nosného plynu, průmyslové odlučovače pro plynnou fázi LZO)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner