546-0222/07 – Air Protection ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Main target of subject is offering fundamental information about atmosphere problems,and their sense for biosphere, possible consequence of air pollution, and protection possibility before abient influence.

Compulsory literature:

Richard W. Boubel, Donald L. Fox, Bruce Turner, Arthur C. Stern: Fundamentals of Air Pollution (Third Edition), Academic Press, Inc., 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět se skládá z následujících bloků: 1. Atmosféra a její charakteristika Složení, fyzikální procesy, úloha atmosféry v systému biosféry 2. Látky znečišťující ovzduší (LZO) Rozdělení LZO (podle skupenství, chemického složení, způsobu vzniku) Fyzikální a chemické přeměny LZO v atmosféře (rozptyl exhalací ze zdrojů znečišťování, chemické a fotochemické přeměny LZO v atmosféře) Škodlivé účinky LZO na biosféru (škodlivé účinky LZO na živou přírodu, na neživou přírodu, na tepelnou a radiační bilanci planety) 3. Zdroje znečišťování ovzduší (ZZO) Rozdělení ZZO (podle geometrického hlediska, podle požadavků na sledování emisí, podle přirozenosti výskytu, podle druhu lidské činnosti) 4. Měření v ochraně ovzduší (Monitoring) Měřící principy, přístrojová technika a používané veličiny, Měřící postupy, Měření emisí, Měření imisí, Měření spadů, Měření meteorologických parametrů, Vyhodnocování měření, Matematické modelování 5. Technika omezování znečišťování ovzduší Odlučování LZO v tuhém a kapalném skupenství (Fyzikální principy, síly a jevy používané v odlučování hmotných částic z nosného plynu, vlastnosti odlučovačů, průmyslové odlučovače pro tuhou a kapalnou fázi LZO) Odlučování LZO v plynném skupenství (Fyzikální principy, síly a jevy používané v odlučování plynných sloučenin z nosného plynu, průmyslové odlučovače pro plynnou fázi LZO)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry (00) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter