546-0224/03 – Environmental Legislation (LEGZP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DIR40 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
LAP20 prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students familiar with the legislative provisions environmental Czech Republic, the most important characteristics of laws and implementing regulations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Course disseminate students with legislative provisions CR environment and related fields. Contains characteristic of important laws and implementing regulations.

Compulsory literature:

Sbírka zákonů ČR, dostupná na www.mvcr.cz ÚZ - Životní prostředí - č.667, Sagit 2008 Damohorský a kol.: Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí, ASPI 2004

Recommended literature:

www.mvcr.cz www.env.cr www.enviweb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právo a rezortní environmentání politika 2. Úloha práva při nastolování trvale udržitelného rozvoje 3. Aproximace environmentální legislativy ČR do EU 4. Zákon č. 17/1991 Sb. o životním prostředí 5. Legislativní aspekty odpadového hospodářství 6. Legislativní aspekty ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami 7. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 8. Legislativní aspekty ochrany vod 9. Legislativní aspekty ochrany půd a horninového prostředí 10. Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů staveb na životní prostředí 11. Agenda 21 a trvale udržitelný rozvoj 12. Mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner