546-0229/01 – Methods Used in Landscape Regeneration (MRK)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
POL640 Mgr. Jana Polanská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Combined Graded credit 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

v

Teaching methods

Summary

Basic Landscape Ecology. Landscape regeneration, Natural and managed regeneration of landscape segments. Water in the landscape. Landscape and ecological functions of rivers, streams and waters, revitalisation.

Compulsory literature:

Stalmachová B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta. Project Phare, svazek 38, VŠB –TU Ostrava, 1996. Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova - přednášky: 1. Základní principy krajinné ekologie. 2. Typologie krajiny, gradient úprav krajiny. 3. Struktura krajiny. 4. Dynamika krajiny – přírodní a socioekonomické faktory vývoje krajiny. 5. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu (zemědělství, lesní hospodářství, průmysl, význam vodních toků a ploch v jednoltivých typech krajin) 6. Krajina ve vztahu k antropogenním krajinotvorným faktorům. Ekologická rovnováha krajiny. 7. ÚSES. Význam a základy. 8. Krajinný ráz. Ekologická únosnost krajiny. Krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj. 9. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. 10. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 11. Ekologická charakteristika území podle způsobu využití (zemědělství, lesnictví,průmysl, urbanizace). 12. Obnova krajiny – medoty a postupy obnovy jednoltivých krajinných částí, důraz na obnovu funkcí vody v krajině. 13. Revitalizace - funkce a úloha v obnově krajin. Sanace vodohospodářské. 14. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu. Osnova cvičení: 1. Úvodní hodina – seznámení s harmonogramem plánu cvičení, odbornou literaturou, podmínkami k zápočtu, rozdání studijních materiálů-diskuse k danému problému, vymezení základních pojmů (ekosystém, krajina, biokoridor, atd.) 2. Poznávání dřevin – základní znaky dřevin v době vegetace a v bezlistém stavu, výuka latinských názvů, determinace dřevin kolem VŠB - TU 3. Břehové a doprovodné porosty I. - význam, funkce, jednotlivé druhy stromového a keřového patra vhodné k výsadbě břehových porostů a jejich charakteristika, lužní les 4. Břehové a doprovodné porosty II. – zakládání břehových a doprovodných porostů, péče o porosty 5. Břehové a doprovodné porosty III. – struktura dlouhodobého plánu vodohospodářského opatření v povodí a na tocích, hlavní zásady péče o vodní toky a doprovodnou vegetaci 6. Revitalizace říčních systémů I. – základní charakteristika, možnosti realizace, cíle revitalizace, koncepce (zadávání a zpracování dokumentace) 8. až 9. Dendrologie ČR - Poznávání dřevin, určování vlastního sběru dřevin v bezlistém stavu 10. - 11. Prezentace seminárních prací studentů, diskuse a hodnocení. 12. Zápočtový týden

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 20  0
        Written exam Written test 60  0
        Other task type Other task type 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner