546-0229/01 – Metody regenerace krajiny (MRK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
POL640 Mgr. Jana Polanská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

v

Vyučovací metody

Anotace

Úvod do ekologie krajiny. Základy obnovy jednotlivých krajinných částí. Kritériem pro úspěšnou obnovu krajiny je tvorba pestré krajinné struktury, která dává základy pro druhovou bohatost a ekologickou rovnováhu, v souladu s prosazováním a uplatňováním principů trvale udržitelného rozvoje. Důraz je kladen na krajinotvorné a ekologické funkce vodních toků a vodních ploch.

Povinná literatura:

Stalmachová B.: Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta. Project Phare, svazek 38, VŠB –TU Ostrava, 1996. Kubeš, J.: Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Remtová, K.: Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova - přednášky: 1. Základní principy krajinné ekologie. 2. Typologie krajiny, gradient úprav krajiny. 3. Struktura krajiny. 4. Dynamika krajiny – přírodní a socioekonomické faktory vývoje krajiny. 5. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu (zemědělství, lesní hospodářství, průmysl, význam vodních toků a ploch v jednoltivých typech krajin) 6. Krajina ve vztahu k antropogenním krajinotvorným faktorům. Ekologická rovnováha krajiny. 7. ÚSES. Význam a základy. 8. Krajinný ráz. Ekologická únosnost krajiny. Krajinné plánování. Trvale udržitelný rozvoj. 9. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. 10. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 11. Ekologická charakteristika území podle způsobu využití (zemědělství, lesnictví,průmysl, urbanizace). 12. Obnova krajiny – medoty a postupy obnovy jednoltivých krajinných částí, důraz na obnovu funkcí vody v krajině. 13. Revitalizace - funkce a úloha v obnově krajin. Sanace vodohospodářské. 14. Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu. Osnova cvičení: 1. Úvodní hodina – seznámení s harmonogramem plánu cvičení, odbornou literaturou, podmínkami k zápočtu, rozdání studijních materiálů-diskuse k danému problému, vymezení základních pojmů (ekosystém, krajina, biokoridor, atd.) 2. Poznávání dřevin – základní znaky dřevin v době vegetace a v bezlistém stavu, výuka latinských názvů, determinace dřevin kolem VŠB - TU 3. Břehové a doprovodné porosty I. - význam, funkce, jednotlivé druhy stromového a keřového patra vhodné k výsadbě břehových porostů a jejich charakteristika, lužní les 4. Břehové a doprovodné porosty II. – zakládání břehových a doprovodných porostů, péče o porosty 5. Břehové a doprovodné porosty III. – struktura dlouhodobého plánu vodohospodářského opatření v povodí a na tocích, hlavní zásady péče o vodní toky a doprovodnou vegetaci 6. Revitalizace říčních systémů I. – základní charakteristika, možnosti realizace, cíle revitalizace, koncepce (zadávání a zpracování dokumentace) 8. až 9. Dendrologie ČR - Poznávání dřevin, určování vlastního sběru dřevin v bezlistém stavu 10. - 11. Prezentace seminárních prací studentů, diskuse a hodnocení. 12. Zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 20  0 3
        Písemka Písemka 60  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.