546-0230/01 – Current State and Development of Environment in Czech Republic (SaVŽP)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1
Part-time Graded credit 30+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Current State and Development of Environment in the Czech Republic

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

After completion of the „Current State and Development of Environment in the Czech Republic“ students will understand the basic environmental processes , polluting agents, contamination of environment and its history.Basic information of monitoring, biomonitorig, evaluation of risk assessment.

Compulsory literature:

Briggs, D., Corvalán, C., Nurminen, M, 1996 _ Linkage methods for environmental and health analysis - general guidelines, WHO/EHG/95.26, Geneva

Recommended literature:

US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod - úloha a cíle předmětu 2. Civilizace na Zemi - historický vývoj, 3. Současná podoba lidské civilizace na základě jejího historického vývoje. 4. Demografické otázky a charakteristika odlišného stupně rozvoje v různých částech světa. 5. Lidská populace a zdraví. 6. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: průmysl. 7. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: zemědělství a rybolov. 8. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí: energetika. 9. Nejdůležitější hospodářská odvětví z hlediska vztahů k přírodním zdrojům a k životnímu prostředí:obchod, doprava, turistika. 10. Ovzduší a voda - znečištění ovzduší sídelních a průmyslových oblastí, kyselá atmosférická depozice, redukce stratosférického ozónu, změna klimatu, moře a oceány. 11. Pevnina a bohatství přírody - biomy, lesy, půdy a její degradace, na rozhraní země a vody, antarktida, biologická diverzita. 12. Strategie trvalé udržitelnosti - od ochrany prostředí k trvale udržitelnému rozvoji, transformace k trvalé udržitelnosti. 13. Ekonomie životního prostředí, instituce. 14. Možnosti nápravy. CVIČENÍ Prézentace a obhajoba seminárních prací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner