546-0245/01 – Complex Environmental Assessment ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

After completion of the „Complex Assessment of Environment“ students will understand the risk assessment and management of impact contamineted environment on human health and "health" of ecosystems according to US EPA method.

Compulsory literature:

Briggs, D., Corvalán, C., Nurminen, M, 1996 _ Linkage methods for environmental and health analysis - general guidelines, WHO/EHG/95.26, Geneva US EPA - Database IRIS (EPA´S Integrated Risk Information System US EPA, Office of Health and Environmental assessment)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Úvod do studia životního prostředí, základní procesy v ŽP (toky energie, hmoty a informací) 2. Stav a vývoj životního prostředí ve světě a ČR, globální problémy životníhp prostředí, možnosti jejich řešení 3. Státní politika životního prostředí ČR 4. Životní prostředí - atmosféra, členění atmosféry, základní procesy, kontaminace ovzduší, vliv na ostatní složky životního prostředí 5. Životní prostředí - hydrosféra, ŽP stojatých a tekoucích vod, eutrofizace, acidifikace, kontaminace a další narušování vodních ekosystémů, ukazatele znečištění vod, biologické hodnocení organického zněčištění vod 6. Životní prostředí - litosféra a pedosféra, vlivy těžby na ekosystémy a krajinu, kontaminace, eroze půd a související problémy 7. Metody hodnocení ekosystémů - ekologické vzorkování, vztahy a vazby v ekosystémech, jejich narušování 8. Posuzování vlivů na životní prostředí ve světě a u nás 9. Hodnocení rizik - úvod, základní pojmy, přístupy, metodika US -EPA (US Environmental Protection Agency) 10. Hodnocení rizika nekancerogenních látek na lidské zdraví, zásady pro identifikaci rizika, vztah dávka - účinek 11.Hodnocení rizika nekancerogenních látek na lidské zdraví, hodnocení expozive, charakteristika rizika 12. Hodnocení rizika kancerogenních látek na lidské zdraví- kancerogenní působení látky na lidský organismus, identifikace škodliviny, vztah dávka - účinek 13.Hodnocení rizika kancerogenních látek na lidské zdraví - hodnocení expozice a charakteristika rizika 14. Komparativní riziko - závažnost účinků látky na lidské zdraví 15. Hodnocení ekologických rizik - přístupy a problémy Cvičení: Probíhají formou případových studií úzce navazujících na přenášky, formou praktických příkladů si studenti osvojí základní procesy v životním prostředí a aktivně se seznámí s metodikou hodnocení rizik

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.