546-0253/03 – Environmentální informatika (EnviInfo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti informačních technologií a práce s informacemi a to: vyhledávání informací, ukládání a prezentace dat. Zvládnou práci s databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá informacemi, informační vědou, vyhledáváním informací, ukládání a prezentaci dat, databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, Internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS.

Povinná literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. BENEDIKOVIČ, Miroslav, [et al.]. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-099-8 DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 LÉVY, Pierre. Kyberkultura : Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu “Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace” . Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. Vlček, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. Tabulky v programu Excel. 1. díl / Jiří Hlavenka ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 1.. - Brno : Computer Press, 2004 - 87 s. : il. ISBN 80-251-0400-1. Tabulky v programu Excel. 2. díl / Ivo Magera ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 2.. - Brno : Computer Press, 2006 - 89 s. : il. ISBN 80-251-0747-7. STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1996. 262 s. ISBN 80-851165-58-9 STEINEROVÁ, Jela. Tvorba informačných produktov : Nové prístupy informačnej vedy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 130 s. ISBN 80-85165-73-2 VICKERY, Brian Campbell a VICKERY, Alina. Information science in theory and practice [Informační věda v teorii a praxi]. London : Bowker-Saur, 1994.387 s.

Doporučená literatura:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia : Úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava : Slezská univerzita, 1992. 73 s. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001.207 s. ISBN 80-7261-046-5 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 1999 č. 525 elektronická verze dostupná z: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9 Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999, o svobodném přístupu k informacím. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zakon_svob_prist_99-106.htm Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/00-101.htm ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renata a SVOBODA, Jiří. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. STRAKA, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. VLČEK, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha : Česká informační společnost, 1993. 74 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou prezentace zpracovaného projektu a v průběhu semestru, v přednáškách, diskuze k probírané látce. Na závěr semestru zápočtová písemka a zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Úvod do informačních systémů •Teorie informace - Pojem informace, informační věda, informační proces •Dokumentová komunikace •Primární, sekundární a terciální informační zdroje, rešerše •Přehled nejdůležitějších informačních zdrojů - Informační služby, dialogové informační služby •Organizace a vyhledávání informací - Vyhledávání dokumentů, selekční jazyky •Ukládání a prezentace dat, kódování, formáty, komprese, datové typy •Databázové systémy, báze o firmách, báze o výrobcích, báze obchodní statistiky •Technické a komunikační prostředky, komponenty výpočetního systému •Programové prostředky, základní software, software pro osobní informatiku, aplikační software •Počítačové sítě, druhy, topologie, lokální počítačové sítě •Využití Internetu k získávání ekonomických informací •Standardizace a legislativa informační činnosti •Informační politika •Kritéria hodnocení efektivnosti informačních systémů Environmentální informační systémy •Právo na informace o životním prostředí - Zpráva českých nevládních organizací o právu na environmentální informace v České republice •Mezinárodní zdroje environmentálních informací na Internetu •Systém v životním prostředí - měkký systém •Environmentální informace a její specifikace •Právo na informace o životním prostředí v ČR a ve světě •Metadata a metainformační systémy •Zásady výstavby environmentálních informačních systémů ve veřejné správě ČR, úloha ministestva informatiky a implementace akčního plánu eEurope •Struktura a funkce informačních systémů pro monitoring, evidencie a reporting v odpadovém a vodním hospodářství, ochraně ovzduší, chem. Látky, havárie, IRZ, horizontální a vertikální přenos informací •Metody realizace environmentálních informačních systémů pro státní správu v životním prostředí a příklady této realizace •Informační systémy o životním prostředí v rezortu MŽP ČR provozované centrálními institucemi (ČHMÚ, VÚV, CEHO, ČEÚ, ČIŽP), příklady a rozbor těchto systémů •Informační systém o odpadovém hospodářství ČR a SR (struktura databází, funkce, programová realizace, aktualizace, interpretace a presentace údajů) •Mezinárodní informační systémy, standardy, EEA, EIONET, EUROSTAT, UNEP, OECD •Závěrečný projekt analýzy a návrhu environmentálního IS na Internetu •Informační systémy se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí •Systémy symbolických výpočtů (počítačové algebry) a jejich aplikace v environmentálním modelování •Současné informační prostředí a chemie Environmentální data •Zdroje environmentálních dat a jejich formáty. •Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů. •Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické. •Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. •Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku