546-0253/03 – Environmentální informatika (EnviInfo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti v oblasti informačních technologií a práce s informacemi a to: vyhledávání informací, ukládání a prezentace dat. Zvládnou práci s databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá informacemi, informační vědou, vyhledáváním informací, ukládání a prezentaci dat, databázovými systémy, technickými a programovými prostředky, informačními systémy, Internetem a dále daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS.

Povinná literatura:

HŘEBÍČEK, Jiří - RÁČEK, Jaroslav. Environmentální informatika a její role v aplikované informatice. In Hřebíček, Jiří - Ráček, Jaroslav. 3. letní škola aplikované informatiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4146-3, s. 5-10. 25.8.2006, Bedřichov. BENEDIKOVIČ, Miroslav, [et al.]. Základy informatiky [Benedikovič, 2004] - 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 - 394 s. : il. ISBN 80-8070-186-5. Základy informatiky [Trajteľ, 2000] / Ľudovít Trajteľ ... [et al.]. - 1. vyd.. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 116 s. : il. ISBN 80-227-1282-5. SMETÁČEK, Vladimír. Informace o informacích. - Praha : Grada, 1993 - 147 s. ISBN 80-85623-22-6. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DEFLEUR, Melvin L. a BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. 1. čes. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-099-8 DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 LÉVY, Pierre. Kyberkultura : Zpráva pro radu Evropy v rámci projektu “Nové technologie: Kulturní spolupráce a komunikace” . Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2 Straka, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. Vlček, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. Tabulky v programu Excel. 1. díl / Jiří Hlavenka ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 1.. - Brno : Computer Press, 2004 - 87 s. : il. ISBN 80-251-0400-1. Tabulky v programu Excel. 2. díl / Ivo Magera ; [ilustrace Jakub Dvorský]. - Vyd. 2.. - Brno : Computer Press, 2006 - 89 s. : il. ISBN 80-251-0747-7. STEINEROVÁ, Jela. Teória informačného prieskumu . 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1996. 262 s. ISBN 80-851165-58-9 STEINEROVÁ, Jela. Tvorba informačných produktov : Nové prístupy informačnej vedy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 130 s. ISBN 80-85165-73-2 VICKERY, Brian Campbell a VICKERY, Alina. Information science in theory and practice [Informační věda v teorii a praxi]. London : Bowker-Saur, 1994.387 s.

Doporučená literatura:

CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia : Úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava : Slezská univerzita, 1992. 73 s. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1 vyd. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. DYSON, Esther. Release 2.1 : Vize života v digitálním věku . 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 287 s. ISBN 80-7261-030-9 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001.207 s. ISBN 80-7261-046-5 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 1999 č. 525 elektronická verze dostupná z: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9 Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 5. 1999, o svobodném přístupu k informacím. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zakon_svob_prist_99-106.htm Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 32, s. 1521-1532. elektronická verze dostupná z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/00-101.htm ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renata a SVOBODA, Jiří. Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s. Žid, N. a kol.: Orientace ve světě informatiky. Praha: Management Press, 1998. VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2. STRAKA, M.: Vývoj databázových aplikací. Praha: Grada, 1992. VLČEK, J.: Inženýrská informatika. Praha: ČVUT, 1994. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. Praha : Česká informační společnost, 1993. 74 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ve cvičení kontrola nabytých znalostí formou prezentace zpracovaného projektu a v průběhu semestru, v přednáškách, diskuze k probírané látce. Na závěr semestru zápočtová písemka a zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit! Doplnit!

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Úvod do informačních systémů •Teorie informace - Pojem informace, informační věda, informační proces •Dokumentová komunikace •Primární, sekundární a terciální informační zdroje, rešerše •Přehled nejdůležitějších informačních zdrojů - Informační služby, dialogové informační služby •Organizace a vyhledávání informací - Vyhledávání dokumentů, selekční jazyky •Ukládání a prezentace dat, kódování, formáty, komprese, datové typy •Databázové systémy, báze o firmách, báze o výrobcích, báze obchodní statistiky •Technické a komunikační prostředky, komponenty výpočetního systému •Programové prostředky, základní software, software pro osobní informatiku, aplikační software •Počítačové sítě, druhy, topologie, lokální počítačové sítě •Využití Internetu k získávání ekonomických informací •Standardizace a legislativa informační činnosti •Informační politika •Kritéria hodnocení efektivnosti informačních systémů Environmentální informační systémy •Právo na informace o životním prostředí - Zpráva českých nevládních organizací o právu na environmentální informace v České republice •Mezinárodní zdroje environmentálních informací na Internetu •Systém v životním prostředí - měkký systém •Environmentální informace a její specifikace •Právo na informace o životním prostředí v ČR a ve světě •Metadata a metainformační systémy •Zásady výstavby environmentálních informačních systémů ve veřejné správě ČR, úloha ministestva informatiky a implementace akčního plánu eEurope •Struktura a funkce informačních systémů pro monitoring, evidencie a reporting v odpadovém a vodním hospodářství, ochraně ovzduší, chem. Látky, havárie, IRZ, horizontální a vertikální přenos informací •Metody realizace environmentálních informačních systémů pro státní správu v životním prostředí a příklady této realizace •Informační systémy o životním prostředí v rezortu MŽP ČR provozované centrálními institucemi (ČHMÚ, VÚV, CEHO, ČEÚ, ČIŽP), příklady a rozbor těchto systémů •Informační systém o odpadovém hospodářství ČR a SR (struktura databází, funkce, programová realizace, aktualizace, interpretace a presentace údajů) •Mezinárodní informační systémy, standardy, EEA, EIONET, EUROSTAT, UNEP, OECD •Závěrečný projekt analýzy a návrhu environmentálního IS na Internetu •Informační systémy se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí •Systémy symbolických výpočtů (počítačové algebry) a jejich aplikace v environmentálním modelování •Současné informační prostředí a chemie Environmentální data •Zdroje environmentálních dat a jejich formáty. •Problematika sběru, standardizace a formalizace geovědních údajů. •Způsoby prezentace dat: numerické, textové a semigrafické, a grafické. •Environmentální data a způsoby jejich modelování v počítačovém prostředí. •Analýza environmentálních dat s ohledem na jejich použití v informačních systémech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku