546-0261/05 – Toxicology ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Lecture from toxicology serves basic survey about toxicology for students of all specialization. Historical development of toxicology, partition, content and purposes. Includes common and special toxicology, legislative and rules of safeness work in chemical laboratory. In common toxicology: common interpretation toxicity of chemical substances, dependence effect on tax, toxic indices, print interactive coaming, gadgetry and manifestations toxic effect). Next part of lecture is devoted to legislative, concerning chemical materials and work with them.

Compulsory literature:

Cockerham, L. G., Shane, B. S.: Basic Environmental Toxikology, CRC Press, Boca Raton 1994. Ecobichon, J. D.: The Basis of Toxicity Trstiny, CRC Press, Boca Raton 1997. Francis, B. M.: Toxic Substance in the Environment, J. Wiley and Sons, New York 1994. Timbrell, J. A.: Introduction to Toxikology. Tailor and Francis, London, 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Historický vývoj toxikologie, rozdělení, obsah a cíle. vymezení pojmu, uvedení do problematiky, literatura, možnosti informačních zdrojů. 2.Klasifikace jedů a škodlivin, pojem jedu, škodliviny, toxicity a její hodnocení. Důraz je kladen na pochopení dnes důležitých pojmů: hazard a riziko 3.Mutageny, karcinogeny, teratogeny. 4.Všeobecné poznatky o účincích toxických látek ve vztahu k organismu a některých proměnlivých faktorů prostředí. 5.Významnější specifické účinky toxických látek, otravy. 6.Mechanismus vstupu toxických látek do organismu, vstřebávání, distribuce, přenos látek přes membránu. 7.Xenobiotika v životním prostředí a jejich biotransformace. 8.Toxikologické účinky prvků a jejich sloučenin. 9.Významné organické látky a jejich toxické účinky na organismus. 10.Radioaktivní látky, omamné a psychotropní látky. 11.Pesticidy. 12.Mikotoxikózy. 13.Ochrana před škodlivinami. Nakládání s odpady z hlediska toxikologie, ochrana ovzduší, emise, imise, koncentrace NPK 14.Zákonné normy v toxikologii -.v současné době je výklad legislativy důležitý v tom, že právo naší republiky se přizpůsobuje právu EU, která definuje jedy jinak. Výklad i těchto dvou práv je součást přednášky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 43  0
        Other task type Other task type 57  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner