546-0268/02 – Biology and Ecology (BioEko)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je, aby studenti pochopili "co je to život" a seznámili se základy vědecké disciplíny-ekologie. Na předmět pak navazuje předmět ochrana životního prostředí člověka.

Teaching methods

Summary

After completion of the „Fundamentals of biology and ecology“ students will understand the origin of life on Earth, the basic units of life – cells, evolution of species and the diversity of life, ecology of communities and dynamic characteristics of ecosystems.

Compulsory literature:

Porritt, J., Save the Earth, 1992, Dorling Kindersley,London. Smith, R.L., Elements of Ecology, 1991, Harper Collins Publishers, New York. Smith,R.L.,Smith,T.M.,Ecology&field biology,2001,San Francisco,Addison-Wesley Longman. www.emc.maricopa.edu,online biology book,2001,Estrella Mountain Community College, Arizona.

Recommended literature:

Campbell, N.A., Reece, J.B., Biologie, Computer Press, 2006. Smith,R.L.,Smith,T.M.,Ecology&field biology, San Francisco,Addison-Wesley Longman, 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Co je život? 1. Buněčná teorie. Stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. 2. Energie a život buněk (tok energie, dýchání, fotosyntéza). 3. Genetika (stavba chromozómů, struktura DNA, RNA, genetické aspekty mitózy a meiózy, mutační změny genotypu). 4. Diverzita na naší planetě (viry, bakterie, houby, živočichové, rostliny). 5. Vznik živých soustav a jejich evoluce. Základy obecné ekologie 6. Vztahy mezi organismem a prostředím (nika, ekologická valence, ekologické optimum). 7. Podmínky pro život ( klima, teplota, voda a vlhkost, světlo, půda). 8. Druh (adaptace, specializace, genetický a fenotypický polymorfismus, fitness, jedinec). 9. Populace (denzita, distribuce, věk, mortalita, natalita, populační růst a regulace, migrace a disperze organismů, vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, predace, parazitismus a mutualismus). 10. Společenstva (uspořádání společenstev v prostoru, struktura společenstva v čase – sukcese, stabilita, pružnost a rezistence společenstva). 11. Ekosystémy (biosféra, tok energie a produktivita ekosystémů, trofická struktura, biochemické cykly, biomy). Životní prostředí člověka 12. Charakteristika životního prostředí člověka 13. Znečištění atmosféry, narušení klimatu (narušení ozónové vrstvy, skleníkový efekt, kyselé deště, prach). 14. Znečištění pedosféry (půdní eroze, vyčerpání a degradace půdy, kácení tropických pralesů, zamoření těžkými kovy, ropou, pesticidy atd.). 15. Znečištění sladkých vod a oceánů (eutrofizace, průmyslový odpad, ropa, DDT atd.).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.