546-0270/01 – Protection of Nature, Landscape and Monuments ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Protection of Nature: conception, history, problem of biodiversity, problem of ecological stability,legislature (Czech republic, world), international cooperation,management, lanscape and landscape character Protection of Monuments: conception, history, legislature (Czech republic, world), international organisations and conventions, problem of cultural heritage, cultural policy

Compulsory literature:

Primack, R.B. (2000): A Primer of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY Osnova přednášek: 1) Biosféra – pojem, principy, pochody v biosféře (toky látek, hmoty, energie), globální problémy lidstva a ŽP. 2) Charakteristika životního prostředí vodních a suchozemských ekosystémů (ekologické pojmy, ekosystém moře, ekosystém sladkých, stojatých a tekoucích vod, ekosystém les, louka, agroekosystém, urbanní ekosystémy). 3) Ochrana přírody – pojem, vývoj. 4) Světové organizace v OP a organizace v ČR. 5) Legislativa v ochraně přírody – zákon 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, obecná,druhová , územní ochrana přírody. 6) Základní mezinárodní úmluvy – Ramsarská úmluva, UNESCO – Světové dědictví, Bonská, Bernská úmluva, CITES, Úmluva o biodiverzitě. 7) Biodiverzita a problémy s ní související, genetická, druhová, ekosystémová, kulturní diverzita. 8) Biosférické rezervace ve světě a v ČR, vývoj, program MAB, typy a struktura biosférických rezervací. 9) Managament v ochraně přírody, územní systém ekologické stability. 10) Ochrana památek a památková péče – vývoj ve světě a v ČR, členění kulturních památek. 11) Organizace památkové péče ve světě a u nás, zákon 20/1987 Sb., O státní památkové péči. 12) Kulturní turismus a problémy s ním související, mezinárodní úmluvy na ochranu kulturního dědictví. 13) Kulturní dědictví ČR a světa, světový seznam kulturního dědictví, lokality v ČR. 14) Kulturní politika ČR 15) Krajina, krajinný ráz a jeho hodnocení. CVIČENÍ 1) Podmínky udělení zápočtu. Zadání diskusních témat a seminárních prací 2) Diskuse k zadaným tématům – protokol 3) Administrativní vedení chráněných území 4) Simulační hra – kultura versus člověk 5+6+7) Návštěva zvoleného chráněného území - prolínání přírodních, historických a kulturních charakteristik území 8)Ochrana a revitalizace volné krajiny (Program péče o krajinu, Program revitalizace říčních systémů, Státní fond ŽP) 9+10) Návštěva odborného pracoviště ochrany přírody a památkové péče. 11) Metody hodnocení krajiny (zvoleného výseku krajiny) 12) Návštěva zvolené kulturní památky 13) Prezentace seminárních prací 14) Zápočtový test, udělení zápočtu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.