546-0273/01 – Regenerace krajiny (RegKr)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL640 Mgr. Jana Polanská
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Metody obnovy funkčního využití území.

Vyučovací metody

Anotace

Ekologie krajiny: Základní principy krajinné ekologie. Typologie krajiny, gradient úprav krajiny. Struktura krajiny. Dynamika krajiny – přírodní a socioekonomické faktory vývoje krajiny. Hospodaření v krajině a jeho vlivy na krajinu - zemědělství, lesní hospodářství, průmysl, stavebnictví, doprava, rekreace, vegetace, fauna. Ekologická rovnováha krajiny. Hodnocení funkčnosti krajiny. Krajinné plánování. Regenerace krajiny: Ohrožení udržitelnosti – umělé ostrovy, rizika, cesty k udržitelnosti. Ekologická charakteristika degradovaných a devastovaných území (průmysl, urbanizace). Obnova krajiny – technologie regenerace podle typu devastace. Metody sanací krajiny (modelově - povrchové a důlní dobývaní nerostných surovin, ukládání odpadů). Vybrané právní normy v oblasti péče o krajinu.

Povinná literatura:

Richling, A. – Solon, J. (1996): Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Stalmachová, B. (1996): Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava. Metodika hodnocení krajinného rázu. (1999) MŽP ČR. Remtová, K. (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany ŽP. Skripta Phare, VŠB - TU Ostrava.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDNÁŠKY: 1. Krajina, krajinný typ, krajinná složka, krajinný prvek, krajinný segment - definice a význam. Vývoj krajiny, socio-ekonomické faktory vývoje krajiny, antropogenní vlivy na jednotlivé složky krajiny (půda, vegetace, fauna, klima atd.). 2. Typologie krajiny, kritéria pro typologii krajiny, typologie podle intenzity zásahu člověka do krajiny, podle způsobu využití a podle geomorfologických vlastností. 3. Struktura krajiny, způsoby uspořádání v krajinách. Enkláva. Ostrov v krajině - vznik, funkce a význam. Koridory. Matrice. 4. Dynamika krajiny - původ a vývoj krajiny, přírodní procesy. 5. Gradient úprav krajiny - přírodní až městská krajina. Sukcese vegetace, význam ve vývoji krajiny. Stabilita a nestabilita v krajině. 6. Ochrana kvality krajiny - legislativa ČR. 7. Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 8. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. 9. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 10. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 11. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. 12. Principy technické sanace, cíle technické sanace. Biologická sanace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. 13. Brownfields – problematika a řešení. Řízená sukcese v procesu sanace krajiny. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Postupy a technologie výsadeb a výsevů rostlin v procesu sanace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Písemka Písemka 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.