546-0273/02 – Regeneration of Landscape (RegKr)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Methods for landscape regeneration.

Teaching methods

Summary

Basic principles of Landscape Ecology. Landscape typology. Structure of the Landscape. Development of the landscape. Agriculture, Forestry and Industry - influences of the landscape. Ecological balance of the landscape. Landscape Planning. Methods and aims of landscape regeneration.

Compulsory literature:

Sarah E. Gergel and Monica G. Turner: Learning Landscape Ecology: A Practical Guide to Concepts and Techniques © Springer-Verlag 2001

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY: 1. Krajina, krajinný typ, krajinná složka, krajinný prvek, krajinný segment - definice a význam. Vývoj krajiny, socio-ekonomické faktory vývoje krajiny, antropogenní vlivy na jednotlivé složky krajiny (půda, vegetace, fauna, klima atd.). 2. Typologie krajiny, kritéria pro typologii krajiny, typologie podle intenzity zásahu člověka do krajiny, podle způsobu využití a podle geomorfologických vlastností. 3. Struktura krajiny, způsoby uspořádání v krajinách. Enkláva. Ostrov v krajině - vznik, funkce a význam. Koridory. Matrice. 4. Dynamika krajiny - původ a vývoj krajiny, přírodní procesy. 5. Gradient úprav krajiny - přírodní až městská krajina. Sukcese vegetace, význam ve vývoji krajiny. Stabilita a nestabilita v krajině. 6. Ochrana kvality krajiny - legislativa ČR. 7. Zeleň v krajině - lesní a mimolesní. Produkční a mimoprodukční funkce zeleně v krajině. 8. Význam sanací v procesu regenerace krajiny. Koncepce obnovy krajiny, jednotlivé fáze, podstata. 9. Hlediska výběru optimálních způsobů sanace - ekologická, sociálně- ekonomická a územně-technická hlediska výběru optimálních způsobů sanace. 10. Sanace při povrchovém dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Sanace při hlubinném dobývání surovin - principy, cíle, specifika a metody. Ukládání odpadů a následná sanace - principy, cíle, specifika a metody. 11. Způsoby a postupy při zpracování projektové dokumentace záměru obnovy krajiny, podklady. 12. Principy technické sanace, cíle technické sanace. Biologická sanace - principy a typologie podle rekultivačního cíle. 13. Brownfields – problematika a řešení. Řízená sukcese v procesu sanace krajiny. 14. Význam dřevin a skupin dřevin při sanaci krajinných částí. Postupy a technologie výsadeb a výsevů rostlin v procesu sanace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.