546-0281/04 – Zemědělství a lesnictví (ZaLns)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy krajinné ekologie a s krajinnými funkcemi zemědělských a lesnických prvků v krajině. Další přínos a dovednost absolventů předmětu spočívá v praktickém seznámení s různými zdroji dat a informací v zemědělské a lesnické praxi. Studenti získají praktický pohled na problematiku lesnictví a zemědělství v krajině. Dovedou prezentovat výsledky individuální práce a naučí se vyhledávání informačních pramenů a jejich zpracování ve formě rešerše.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Terénní práce

Anotace

Historie vývoje lesa v ČR. Kategorie lesů a biologická hodnota lesa. Členění lesa podle intenzity lidského vlivu. Typologie lesů, lesní typologická mapa. Druhová skladba lesa, věková skladba a obmýtní doba. Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. Současné formy ochrany lesa. Trvale udržitelný rozvoj a lesní hospodářství. Zemědělství a lesnictví v krajině, vlivy zemědělství a lesnictví na krajinu. Zemědělský půdní fond. Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. Alternativní zemědělství. Trvale udržitelný rozvoj a zemědělská politika. Krajinné plánování. Pozemkové úpravy. Územní systém ekologické stability. Ekologická únosnost krajiny, krajinný ráz. Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. Les - funkce lesa. Determinace dřevin ČR.

Povinná literatura:

1. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. 2. Kubeš, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Skripta VŠB - TU Ostrava, Projekt Phare, svazek 13. 3. Míchal, I. (1992): Ekologická stabilita lesů. Academia Praha. 4. Průša, E. (1990): Přirozené lesy ČR. SZN Praha. 5. Remtová, Květa (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. Skripta VŠB-TU Ostrava, Projekt Phare. 6. Sklenička, P. (2003): Základy krajinného plánování. Praha.

Doporučená literatura:

Mikeska Miroslav, Vacek Stanislav a kol. Lesnicko-typologické vymezení, struktura a management přirozených borů a borových doubrav v ČR. Lesnická práce, 2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Krajinná zeleň - struktura, základní rozdělení, historický vývoj. Lesní a mimolesní zeleň. 2) Mimolesní trvalá zeleň volné krajiny - členění, funkce. 3) Vegetační stupňovitost v ČR (Zlatník, Skalický), skupiny typů geobiocénů. 4) Les - funkce lesa. Historie vývoje lesa v ČR. Kategorie lesů a biologická hodnota lesa. Členění lesa podle intenzity lidského vlivu. 5) Typologie lesů, lesní typologická mapa. 6) Druhová skladba lesa, věková skladba a obmýtní doba. 7) Hospodářské způsoby při úpravě lesů. Lesní hospodářský plán. 8) Současné formy ochrany lesa. Trvale udržitelný rozvoj a lesní hospodářství. 9) Zemědělství a lesnictví v krajině, vlivy zemědělství a lesnictví na krajinu. 10) Zemědělský půdní fond.Komplexní průzkum půd, bonitační informační systém, BPEJ. 11) Alternativní zemědělství. Trvale udržitelný rozvoj a zemědělská politika. 12) Krajinné plánování. Pozemkové úpravy. 13) Územní systém ekologické stability. 14) Ekologická únosnost krajiny, krajinný ráz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku