546-0293/01 – Landscape Management (PeKr)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOR01 Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 16+4
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Based terms and notions, current trends in landscape management, inclusive of environmental legislation. The aim is to characterize the landscape as phenomena, to identify and to know problems of land use, to introduce students to landscape methods for protection of the landscape and their application.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work

Summary

Basic principles of Landscape Ecology. Landscape typology. Structure of the Landscape. Development of the landscape. Agriculture, Forestry and Industry - influences of the landscape. Ecological balance of the landscape. Landscape Planning. Methods and aims of landscape regeneration.

Compulsory literature:

Zoneveld, I.S., 1995: Land ecology. SPBA Academic.Publishing, Amsterodam

Recommended literature:

Zoneveld, I.S., 1995: Land ecology. SPBA Academic.Publishing, Amsterodam

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do věd o krajině, pojmy, krajinná sféra a její členění, prostorová diferenciace krajiny, krajina jako geosystém (úrovně geosystémů) 2. Zdroje informací o krajině - Berní rula, Tereziánský katastr, Josefský katastr, stabilní katastr,základní mapy, vojenské mapy, letecké snímky a podklady z DPZ, soubor účelových map, metody mapování krajiny 3. Krajina jako ekosystém, pojmy, principy krajinné ekologie, tok hmoty a energie v krajině (vztah mezi koloběhem látek a energie, bilance živin, produkce, produktivita,) 4. Struktura krajiny, krajinné prvky a složky, plošky, koridory, matrice, vztahy mezi nimi, makro a mikroheterogenita krajiny 5. Dynamika krajiny, přírodní a antropické faktory, sukcese krajiny, teorie klimaxu, vliv sukcese na strukturu a funkci krajiny 6. Ekologická stabilita krajiny, dynamická rovnováha, homeostáza, homeorhéza, metastabilita, zdroje dynamické rovnováhy, mechanismy ustalování dynamické rovnováhy, zpětná vazba, teorie stresu, koeficient ekologické stability 7. Vývoj krajinného systému, historické souvislosti, osídlování a kolonizace české krajiny, krajina jako přírodní a kulturní dědictví, krajinný ráz 8. Antropické narušování krajinného systému , dělení krajin dle stupně narušení, linearizace krajiny a další antropogenní změny reliéfu 9. Geodiverzita a biodiverzita v krajině 10. Krajinné plánování, Landuse - využívání krajiny, potenciál a únosnost krajiny, optimalizace činností v krajině - metodiky 11. Územní systém ekologické stability - pojem, kostra ekologické stability, skladebné prvky ÚSES, teorie a praxe 12. Územní ochrana - legislativní rámec péče o krajinu, národní a mezinárodní organizace, úmluvy a instituce zabývající se ochranou krajiny 13. Management krajiny, management zvláště chráněných území, management volné krajiny, srovnání managementu v ČR, Evropě a světě, krajinotvorné programy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 27  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner