546-0293/01 – Péče o krajinu (PeKr)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOR01 Ing. Hana Lorencová, Ph.D.
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 16+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsah předmětu tvoří základní pojmy z problematiky krajinné ekologie a současné trendy v péči o krajinu, včetně navazující legislativy. Cílem předmětu je charakterizovat krajinu jako fenomén, identifikovat a poznat problémy využívání krajiny, uvést studenty do krajinně ekologických metod ochrany a obnovy krajiny a jejích aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět podává ucelený soubor informací o struktuře, dynamice a funkcích krajinného systému, vývoje krajiny.Probírány jsou základní procesy určující krajinu, typy krajin, biologická podstata krajiny, ekologie krajiny. Studenti jsou seznámeni s problémy souvisejícími s deteriorizací krajiny a možnostmi péče o krajinu, její obnovu.

Povinná literatura:

Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie, Academia, Praha Begon M., Harper J.L., Townsend C.R., 1997: Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc,. Zoneveld, I.S., 1995: Land ecology. SPBA Academic.Publishing, Amsterodam

Doporučená literatura:

Forman, R.T.T., Godron, M., 1993: Krajinná ekologie, Academia, Praha Begon M., Harper J.L., Townsend C.R., 1997: Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc,. Zoneveld, I.S., 1995: Land ecology. SPBA Academic.Publishing, Amsterodam

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do věd o krajině, pojmy, krajinná sféra a její členění, prostorová diferenciace krajiny, krajina jako geosystém (úrovně geosystémů) 2. Zdroje informací o krajině - Berní rula, Tereziánský katastr, Josefský katastr, stabilní katastr,základní mapy, vojenské mapy, letecké snímky a podklady z DPZ, soubor účelových map, metody mapování krajiny 3. Krajina jako ekosystém, pojmy, principy krajinné ekologie, tok hmoty a energie v krajině (vztah mezi koloběhem látek a energie, bilance živin, produkce, produktivita,) 4. Struktura krajiny, krajinné prvky a složky, plošky, koridory, matrice, vztahy mezi nimi, makro a mikroheterogenita krajiny 5. Dynamika krajiny, přírodní a antropické faktory, sukcese krajiny, teorie klimaxu, vliv sukcese na strukturu a funkci krajiny 6. Ekologická stabilita krajiny, dynamická rovnováha, homeostáza, homeorhéza, metastabilita, zdroje dynamické rovnováhy, mechanismy ustalování dynamické rovnováhy, zpětná vazba, teorie stresu, koeficient ekologické stability 7. Vývoj krajinného systému, historické souvislosti, osídlování a kolonizace české krajiny, krajina jako přírodní a kulturní dědictví, krajinný ráz 8. Antropické narušování krajinného systému , dělení krajin dle stupně narušení, linearizace krajiny a další antropogenní změny reliéfu 9. Geodiverzita a biodiverzita v krajině 10. Krajinné plánování, Landuse - využívání krajiny, potenciál a únosnost krajiny, optimalizace činností v krajině - metodiky 11. Územní systém ekologické stability - pojem, kostra ekologické stability, skladebné prvky ÚSES, teorie a praxe 12. Územní ochrana - legislativní rámec péče o krajinu, národní a mezinárodní organizace, úmluvy a instituce zabývající se ochranou krajiny 13. Management krajiny, management zvláště chráněných území, management volné krajiny, srovnání managementu v ČR, Evropě a světě, krajinotvorné programy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 27  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku