546-0301/02 – Organické kontaminanty (Ok)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Získání základních znalostí pro pochopení reaktivity a reakcí organických sloučenin. Jako nutný předpoklad je probráno IUPAC názvosloví organických sloučenin a základy stereochemie. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student je obeznámen s problematikou interakce organických látek v ŽP včetně možných vstupů do jednotlivých složek prostředí, jejich transport prostředím a možné ovlivnění, transformace a chování v ŽP. Po absolvování kurzu je schopen nacházet spojitosti mezi teoretickými a praktickými aspekty v environmentálních oborech.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je koncipován tak, že po převážně obecných partiích, které mají vytvořit potřebný aparát pro pochopení zákonitostí chemismu organických sloučenin. V přímé návaznosti je pak diskutován systematický přehled významných skupin organických kontaminantů s aspektem na jejich výskyt v životním prostředí. Důraz je kladen na problematiku interakce organických kontaminantů v životním prostředí.

Povinná literatura:

JULINOVÁ M. Výskyt a vlastnosti polutantů. Poznámky k vybraným kapitolám. UTB Zlín. 2016. 1-114. ISBN 978-80-7454-584-9. LOUČKA T. Chemie životního prostředí. UJEP, 2014, 1-163. ISBN: 978-80-7414-840-8. Dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/20e_final_tisk.pdf. PERTILE, E.: Základy organické chemie pro environmentální obory. Multimediální učební text, FRVŠ/VŠB TUO, CD. 239 s. 2005, aktualizace 2011. McMURRY, J. Organic chemistry. 8e. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, c2012. ISBN 0840054440. Dostupné z: http://m5zn.com/newuploads/2015/04/21/pdf/994f226e20e27cf.pdf.

Doporučená literatura:

McMURRY, J. Organická chemie. Přeložil J. BUDKA, přeložil R. CIBULKA, přeložil D. DVOŘÁK, přeložil J. KVÍČALA, přeložil P. LHOTÁK, přeložil J. SVOBODA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4769-1. Dostupné z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?isid=978-80-7080-930-3. HANUSEK, J.: Organická chemie. Vlastnosti a reaktivita organických sloučenin (Bakalářský studijní program, 2. sešit). Univerzita Pardubice, 2005. SVOBODA, J. Organická chemie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2005. ISBN 9788070805619. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pages-img/001.html. MACHÁČEK, V., J. PANCHARTEK, M., VEČEŘA. Organická chemie, 1.část., vydání 4. Univerzita Pardubice 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině. Každá laboratoř začíná 5ti minutovým 6ti otázkovým testem, kterým student prokazuje, že četl návody a je schopen pracovat bezpečně a účelně. Minimálně 3 otázky musí být zodpovězeny správně, aby bylo možno úlohu absolvovat.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do organické chemie. Vazebné vlastnosti uhlíku. Základy stereochemie. Znázorňování struktury organických molekul 2. Systém a názvosloví organické chemie (IUPAC). Klasifikace organických sloučenin. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek. Mezimolekulární interakce. Reakce organických sloučenin. 3. Organické polutanty. Rozdělení, klasifikace, Zdroje, vstup, transport, reakce a osud v ŽP, účinky na živé organismy. 4. Alifatické a alicyklické uhlovodíky: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. Nenasycené uhlovodíky: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. 5. Areny (aromatické uhlovodíky): názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. Polycyklické aromáty a jejich toxikologická rizika, reaktivita, vlastnosti, výskyt. 6. Deriváty uhlovodíků: Halogenderiváty. Hydroxyderiváty. Ethery. Sirné sloučeniny. Názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. 7. Dusíkaté deriváty: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. Heterocyklické sloučeniny. Pěti- a šestičlenné heterocykly: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. 8. Karbonylové sloučeniny: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, výskyt a využití. 9. Organokovové sloučeniny názvosloví, reaktivita, toxikologie, využití. 10. Karboxylové kyseliny: názvosloví, vlastnosti, reaktivita, využití. 11. Substituční deriváty kyselin: Halogenkyseliny. Hydroxykyseliny. Reaktivita, vlastnosti, využití. Funkční deriváty kyselin: Acylhalogenidy. Anhydridy. Estery. Amidy. Nitrily. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie, využití. Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina a jejich sirná analoga). 12. Technicky významné organické látky I: Polymery. Vlastnosti a struktura makromolekulárních látek. Nejvýznamnější skupiny technických polymerů. 13. Technicky významné organické látky II: Pesticidy, tenzidy, organická barviva. Vlastnosti, reaktivita, využití. 14. Persistentní organické polutanty (POPs). Obecné vlastnosti, toxické účinky, globální význam výskytu POPs v ŽP, rozdělení a klasifikace, osud a transport v životním prostředí. Mezinárodní úmluvy. Inventury POPs.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R028) Environmentální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok