546-0302/02 – Chemie (Che)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity9
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednáška určena pro posluchače kombinované formy studia oboru ZZO. Student definuje základní vztahy mezi strukturou na úrovni atomu nebo molekul a vlastnostmi látek, principy vzniku vazby a jejich stability, základní poznatky současné anorganické chemie, obecný přehled a vlastnosti prvků periodické tabulky a jejich sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je teoretickým základem pro studium aplikovaných chemických disciplín. Přednáška je pro kombinovanou formu studia koncipována jako blokový jednosemestrální kurz, podávající v ucelené formě teoretické poznatky o chemických prvcích a jejich sloučeninách s aspektem na jejich výskyt v životním prostředí.

Povinná literatura:

OTYEPKA M., Struktura atomů a molekul, VUP Olomouc, 2010, 2. vyd., 92 s. ISBN 978-80-244-2471-2*TS 17. PERTILE, E.: Učební texty předmětu Chemie pro kombinovanou formu studia, CD, VŠB, 2002, aktualizace 2010. MIČKA Z., LUKEŠ I.: Teoretické základy anorganické chemie, skriptum Přírodovědecké fakulty UK, nakladatelství UK, Karolinum, Praha, 2007. ROHOVEC J.: Učebnice anorganické chemie, skriptum Přírodovědecké fakulty UK, nakladatelství UK, Karolinum, Praha, 2003. KAFKA S.: Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie. 3. vydání, UTB, Zlín 2006. LOUČKA Tomáš: Sbírka příkladů z obecné chemie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. 2014. ISBN 978-80-7414-839-2 (online: pdf) Dostupné z: http://envimod.fzp.ujep.cz/sites/default/files/skripta/18e_final_tisk.pdf. CHANG R.: Chemistry Tenth Edition. McGraw-Hill: New York, 2010.

Doporučená literatura:

LEŠKO, J., TRŽIL, J., STARKA, R.: Anorganická chemie. Skripta VŠB 1999. LEŠKO, J., TRŘIL, J., ULLRYCH, J.: Obecná chemie. Skripta VŠB 1998. MIŠKA, Z., LUKEŠ, I.: Anorganická chemie I (teoretická část) UK Praha, Nakladatelství Karolinum, Praha 2000. MIČKA, Z., HAVLÍČEK, D., LUKEŠ, I., MOSINGER, J., VOJTÍŠEK, P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. UK Praha, nakladatelství Karolinum, Praha 1998. TOUŽÍN, J.: Stručný přehled chemie prvků, Skripta MU Brno 2001, 226 s. EAN/ISBN: 9788073995270. FIKR J.: Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím. Společnost pro odbornou literaturu - Barister & Principal, Brno 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Přednáška a cvičení je pro kombinovanou formu studia koncipována jako blokový jednosemestrální kurz. Vychází z platného klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Vědomosti studenta jsou ověřovány písemnou formou, přičemž je kladen důraz na porozumění danému tématu a aplikaci teoretických poznatků při řešení praktických úloh. Hodnocení zahrnuje i kolektivní hodnocení a sebehodnocení. Do celkového hodnocení je zahrnuta i aktivní práce studentů v hodině.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní chemické pojmy: látkové množství, atomová a molekulová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost, molární objem. 2. Struktura atomu: základní charakteristiky atomu, atomové jádro, radioaktivní přeměny jádra. 3. Elektronový obal: kvantová čísla, atomové orbitaly, pravidla obsazování orbitalů. 4. Periodická soustava prvků: členění PSP, elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů. 5. Chemická vazba: teorie vazeb - MO-LCAO, nepolární kovalentní vazba, polární kovalentní vazba, hybridizace, koordinační vazba, iontová vazba, kovová vazba, nevazebné interakce. 6. Chemické vzorce: typy vzorců, VSEPR. 7. Chemický děj: typy chemických reakcí, chemické rovnice. 8. Redoxní děje: oxidační číslo, oxidačně-redukční reakce. 9. Stechiometrické výpočty: výpočty na základě chemických vzorců a rovnic. 10. Základy koordinační chemie: základní pojmy, typy sloučenin, vlastnosti, význam komplexů. 11. Nomenklatura anorganických sloučenin: binární sloučeniny, hydroxidy, kyseliny a jejich soli, koordinační sloučeniny. 12. Systematika anorganické chemie: periodicita vlastností prvků a jejich sloučenin. 13. Prvky hlavních skupin (s a p prvky) a jejich sloučeniny s aspektem na jejich výskyt v ŽP (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - hydridy, oxidy, kyseliny/zásady, soli, komplexní sloučeniny - jejich příprava, vlastnosti, použití). 14. Prvky vedlejších skupin (d prvky, lanthanoidy a aktinoidy) a jejich sloučeniny s aspektem na jejich výskyt v ŽP (obecná charakteristika skupiny, fyzikální a chemické vlastnosti prvků, výskyt prvků, příprava, význam a použití, sloučeniny prvků dané skupiny - jejich příprava, vlastnosti, použití).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku