546-0305/09 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obeznámit se s problematikou životního prostředí z celkového hlediska. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku ŽP. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Úlohou tohoto předmětu je seznámit studenty se základy fungování biosféry - vysvětlit základní pojmy (biosféra, ekosystémy, životní prostředí, ekologie), vysvětlit toky hmoty a energie, popsat jednotlivé složky biosféry a jejich nepostradatelné funkce pro existenci života. Dále je úkolem tohoto předmětu poukázat na způsoby a mechanizmy poškozování jednotlivých složek biosféry narušováním jejich funkcí v důsledku antropogenních činností (skleníkový efekt, ozónová díra, globální změny klimatu, kyselé deště, neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů energie, atd.) včetně možných důsledků pro stabilitu ekosystémů v lokálním i globálním měřítku a pro další existenci člověka na této planetě. V závěru tohoto předmětu je poukázáno na různé možnosti ochrany životního prostředí (preventivní, systémová, technologická) včetně porovnání jejich kladů a nedostatků.

Povinná literatura:

HERČÍK, Miloslav, 2004. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: Vysoká škola podnikání, Katedra podnikání a managementu v životním prostředí. ISBN 80-86764-05-2. BRANIŠ, Martin a Karel PIVNIČKA, 1994. Úvod do studia životního prostředí. Praha: Karolinum. ISBN 80-7066-945-4. HERČÍK, Miloslav, 2006. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. ISBN 80-248-1073-5.

Doporučená literatura:

STORCH, David a Stanislav MIHULKA, 2000. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál. ISBN 80-7178-462-1. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella, 2003. Environmentální management v EU: průvodce distančním studiem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání. ISBN 80-248-0361-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy a písemné práce během celého semestru v nenahlášené formě, ústní dotazy na probrané učivo

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na přednáškách, zpracování autorské seminární práce a její prezentace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie životního prostředí. Vymezení základních pojmů 2. Biosféra. Geosféry. Biotické složky. 3. Toky energie a její zdroje. Koloběhy látek. Ekosystémy 4. Životní prostředí z hlediska člověka. Antropogenní třídění ŽP. Antropogenní nároky na ŽP. 5. Poškozování přírodních složek prostředí. Znečišťování ovzduší. 6. Znečišťování vody. Poškozování půdy. 7. Globální ukazatele poškozování ŽP. Neúměrné čerpání neobnovitelných zdrojů surovin a energií. Negativní vlivy na stabilitu ekosystémů. Negativní vlivy na radiační a tepelnou bilanci planety. 8. Vlivy antropogenních činností I. Zemědělství. Průmysl. Získávání energie. Těžba surovin. Doprava. 9. Konzumní způsob života. Produkce odpadů. Možné důsledky poškozování přírodních složek prostředí. 10. Možnosti ochrany přírodních složek prostředí. Preventivní ochrana. Výchova a vzdělávací proces. Prosazování myšlenky trvale udržitelného rozvoje. 11. Systémová ochrana: Legislativní. Normativní. 12. Technologická ochrana: ovzduší; vody; půdy. Technologie ochrany před fyzikálním znečišťováním. 13. Nakládání s odpady. Zavádění "čistých" technologií. Úspora spotřeby energie – využívání jejích alternativních zdrojů 14. Rekultivace a revitalizace krajiny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: - účast povinná s max. 1 omluvenou neúčastí na cvičení - zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - povinná účast na konzultacích - zpracování a prezentace seminární práce na zadané téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní